Struktura własnościowa

    Forma własności
  • własność państwowych osób prawnych
    Majątek
    środki trwałe:
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 51.965.672,43
2. budynki, lokale i obiekty 428.778.788,21
3. urządzenia techniczne i maszyny 206.968.979,94
4. środki transportu 822.778,01
5. inne środki trwałe 100.399.950,97
6. Inwentarz żywy 1.640,00
razem: 788.937.809,56 
 Stan na 31.12.2018 r.
Wstawił:Edito Administrator 2019-10-30 09:20:32
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2019-10-29
Sporządził:Bożena Traore 2019-10-29