Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UR

 

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR może starać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osoby o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

 Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej UR na podstawie:

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  • decyzji ministra;
  • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  • decyzji administracyjnej Rektora.

Rekrutacja na dany rok akademicki prowadzona jest na podstawie uchwał Senatu UR:

Wstawił:Adrian Kruba 2024-01-05 12:03:06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2024-01-05
Sporządził:Iwona Wania 2024-01-05