Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwała nr 486/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

REGULAMIN NADAWANIA

TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr 486/10/2019 Senatu UR z dnia 24 października 2019 r.)

 

1.      Doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi najwyższy akademicki tytuł honorowy nadawany przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2.     Tytuł doktora honoris causa nadawany jest osobom, spoza wspólnoty UR, o powszechnie uznanym autorytecie naukowym, wybitnym dorobku artystycznym, znacznych osiągnięciach dla życia społecznego i kulturalnego.

3.      Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa następuje na wniosek Rektora lub na wniosek Prorektora ds. Kolegium, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Kolegium.

4.      Rektor występuje do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.

5.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Kolegium, Prorektor ds. Kolegium występuje z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa. Integralną częścią wniosku jest wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Naukowej Kolegium.

6.      Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.

7.      Senat wybiera ze swego grona trzyosobową komisję oraz wyznacza dwóch recenzentów spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego do oceny dorobku kandydata.

8.      Na podstawie otrzymanych recenzji Rektor występuje z wnioskiem o opinię w formie stosownej uchwały do dwóch senatów uczelni akademickich.

9.      Wyjątkowo, jeżeli kandydatem jest osoba powszechnie znana, szczególnie zasłużona w dziedzinie nauki, kultury lub życia społecznego, Senat może zrezygnować z powoływania recenzentów.

10.  Komisja wyłoniona przez Senat przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i  przygotowuje następujące dokumenty:

a)      życiorys kandydata do tytułu honorowego,

b)     przebieg pracy zawodowej,

c)      informacje dotyczące działalności naukowej lub artystycznej i dydaktycznej,

d)     uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa,

e)      informacje o laudatorze.

10.   Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji, uwzględniającej zasadność wniosku, i zebranymi recenzjami, Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania kandydatowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

11.   Dokumentację postępowania, wraz z dwoma recenzjami oraz przygotowaną informacją na Senat Rektor przekazuje do Działu Nauki.

12.   Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.

13.   Nadanie godności doktora honoris causa rejestrowane jest w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

14.   Przebieg uroczystości związanych z aktem promocji doktora honoris causa określa Regulamin Ceremoniału Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

 prof. dr hab. Sylwester Czopek

Wstawił:Adrian Kruba 2019-11-15 12:50:55
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2019-11-14
Sporządził:prof. dr hab. Sylwester Czopek 2019-11-14