Dział Administracji

Dział Administracji
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek A1, pokój nr 23
e-mail: dop@ur.edu.pl

 

Kierownik Działu
mgr Marek Dołba
tel.: +48 17 872 11 23
e-mail: mdolba@ur.edu.pl

mgr inż. Ewelina Kondoł
tel.: +48 17 872 10 93
e-mail: ekondol@ur.edu.pl

lic. Joanna Skoczek
tel.: +48 17 872 29 09
e-mail: jskoczek@ur.edu.pl

mgr inż. Łukasz Bełch
tel.: +48 17 872 10 23
e-mail: lbelch@ur.edu.pl

Sekcja i Kancelaria w Dziale Administracyjnym:
Sekcja Inwestycji i Remontów
Kancelaria Główna


PLIKI DO POBRANIA:

 

PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO (STAN AKTUALNY)

 1. Prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami Uczelni (zbycie, najem, dzierżawa, sprzedaż), odpowiadając za przestrzeganie związanych z obrotem procedur, określonych w przepisach prawa ogólnie obowiązujących i w Statucie UR.
 2. Prowadzenie zbioru aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych i innych dokumentów geodezyjno - kartograficznych poświadczających strukturę własnościową nieruchomości.
 3. Opracowanie SIWZ oraz wniosków o zamówienia publiczne dotyczące zamówień dostaw materiałów i świadczenia usług, o charakterze ogólnouczelnianym.
 4. Zawieranie i realizacja umów na usługi telekomunikacyjne dla wszystkich jednostek UR.
 5. Zawieranie umów dzierżawy i najmu nieruchomości należących do UR przez podmioty zewnętrzne.
 6. Opracowanie miesięcznych wykazów wynajmowanych nieruchomości w celu naliczenia przez Kwesturę podatku od nieruchomości.
 7. Prowadzenie zbioru umów i porozumień niosących skutki administracyjno - gospodarcze dla Uczelni, których stroną jest UR.
 8. Sporządzanie okresowych deklaracje podatku rolnego i sprawozdań z oddziaływania na środowisko.
 9. Rozliczanie w kontakcie z ubezpieczycielami powstałe szkód majątkowych i komunikacyjnych.
 10. Wdrażanie procedur związanych z zakupem usług i materiałów o wartości rocznej
  netto nie przekraczającej 130 tys. zł (zapytania ofertowe , umowy z oferentami) dotyczących spraw administracyjnych.
 11. Prowadzenie ewidencji kwartalnych kosztów związanych z utrzymaniem budynków UR.
 12. Koordynacja działań zmierzających do zabezpieczenia potrzeb łączności telekomunikacyjnej, nadzór nad pracę konserwatorów sieci telefonicznej, wstępne rozliczenie faktur za rozmowy telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe.
 13. Prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych, zamawianie i likwidacja zbędnych pieczęci służbowych.
 14. Zamawianie materiałów biurowych dla działów administracji centralnej i wstępne rozliczanie faktur wg dowodów dostaw.
 15. Prowadzenie niezbędnych czynności formalno - dokumentacyjnych związanych z przydziałem mieszkań z zasobu Gminy M. Rzeszowa dla kadry naukowo-dydaktycznej.
 16. Nadzór nad pracą Kancelarii Głównej UR.
Wstawił:Adrian Kruba 2023-11-22 11:53:03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska 2023-11-22
Sporządził:Ewa Krzyżanowska 2023-11-22