Uniwersytet
Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel. + 48 17 872 10 00
tel/fax: + 48 17 872 12 65
NIP: 813-32-38-822
Regon: 691560040
Uniwersytet Rzeszowski

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » PRAWO » Regulamin świadczeń materialnych
Regulamin świadczeń materialnych

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 1 maja 2016 roku

 


 

archiwalne

Zarządzenie nr 19/2012 Rektora UR z dnia 16.03.2012r.
w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011 r.

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r.:

Stypendia dla studentów

Załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r.:

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (dot. stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i przyznania miejsca w domu studenta),
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 3. Wniosek o przyznanie zapomogi,
 4. Wniosek o zmianę decyzji komisji stypendialnej (dot. również przyznania pokoju jednoosobowego),
 5. Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (dot. stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i przyznania miejsca w domu studenta),
 6. Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów),
 7. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku,
 8. Wniosek o zmianę decyzji w związku ze zmianą sytuacji materialnej studenta,
 9. Wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów,
 10. Oświadczenie studenta w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem,
 11. Zestawienie do list stypendialnych,
 12. Wykaz dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń) potwierdzających wysokość dochodu oraz ich wzory
 13. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 14. Rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych uprawniających do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz sposób ich udokumentowania
 15. Wykaz dyscyplin sportowych, w których są punktowane osiągnięcia sportowe studenta
 16. Siedziby Komisji Stypendialnych Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Wstawił:Drozd Szymon   2017-03-08 12:14
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-03-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-03-08
Dokument wyświetlono: 61123 razy
[+]