Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

  1. Kandydat powinien:
  1. dysponować wiedzą obejmującą różnokierunkowy kontekst teoretyczny związany z rozumieniem zjawisk kultury współczesnej. Wiedza ta umożliwia kompetentną recepcję dzieł sztuki;
  2. posiadać umiejętność krytycznej analizy i interpretacji dzieł z zakresu sztuk wizualnych, rozumieć ich znaczenie oraz rolę jaką odgrywają w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego;
  3. posiadać umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem i realizowaniem postawy twórczego animatora kultury, a zarazem świadomego odbiorcy sztuki, którego cechuje pluralizm światopoglądowy i aksjologiczny.
  1. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. osiągnięcia naukowe i artystyczne  udokumentowane w formie:
  1. listy  aktywności  artystycznej  zawierającej  wykaz  osiągnięć artystycznych lub projektowych m.in. otrzymanych nagród, stypendiów  twórczych,  udziału  w  wystawach  zbiorowych,  konkursach,  plenerach, projektach artystyczno-naukowych, ruchach artystycznych oraz odbywanych staży, z wyróżnieniem dokonań po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra;
  2. portfolio prac w formie papierowej, poszerzone o opis zainteresowań i planów artystyczno-projektowo-badawczych w kontekście przewidywanej pracy doktorskiej;

 

  1. znajomość języków obcych.

Wstawił:Kruba Adrian   2019-12-20 14:00
Sporządził:Iwona Wania   2019-12-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-12-20
Dokument wyświetlono: 368 razy
[+]