Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Nauki fizyczne
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne

  1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki fizyczne kierowane jest do osób, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności do osób, które:
  1. wykazują predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy, który pozwala zakładać, że jest w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat rozprawę doktorską;
  2. są autorami lub współautorami co najmniej jednego artykułu naukowego indeksowanego w bazie JCR.
  1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie fizyka są zobowiązani dodatkowo do złożenia następujących dokumentów:
  1. pisemnej opinii o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej;
  2. informacji o dorobku naukowo-badawczym, w szczególności o publikacjach naukowych oraz grantach, a także zainteresowaniach naukowych kandydata, informację o znajomości języków obcych potwierdzonych certyfikatami, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach czy stażach;
  3. opisu projektu badawczego wpisującego się w badania prowadzone w dyscyplinie nauk fizycznych.
  1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:
  1. krótką prezentację pracy dyplomowej wraz z dyskusją i pytaniami Komisji dotyczącymi tej pracy;
  2. pytania Komisji obejmujące fizykę ogólną oraz tematykę, w której planowana jest rozprawa doktorska.

 

 

Nasi partnerzy


Wstawił:Kruba Adrian   2019-12-20 13:56
Sporządził:Iwona Wania   2019-12-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-12-20
Dokument wyświetlono: 693 razy
[+]