Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Filozofia
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej filozofia

  1. Kandydat do Szkoły Doktorskiej UR w dyscyplinie filozofia  powinien:
  1. prezentować gruntowną wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących kanon wykształcenia filozoficznego;
  2. posiadać umiejętność interpretacji i analizy tekstów filozoficznych;
  3. posiadać umiejętność samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesnej kultury;
  4.  posiadać skonkretyzowane zainteresowania wybranym szczegółowym problemem z zakresu filozofii (historii filozofii lub filozofii współczesnej) w stopniu umożliwiającym mu sformułowanie tematu (przedmiotu) przyszłej pracy doktorskiej; znajomość literatury wprowadzającej w ten problem oraz umiejętność wskazania możliwych kierunków badań nad nim.
  1. Do dokumentów kandydat powinien dołączyć opinię samodzielnego pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę naukową filozofia lub samodzielnego pracownika naukowego z uczelni, którą kandydat ukończył.
  2. Podstawą kwalifikacji jest pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata określone w profilu kandydata, a więc:

 

  1. wiedzę kandydata w zakresie przedmiotów stanowiących kanon wykształcenia filozoficznego; umiejętność interpretacji i analizy tekstów filozoficznych; samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesnej kultury;
  2. umiejętność zaprezentowania przez kandydata wybranego problemu z zakresu filozofii (historii filozofii lub filozofii współczesnej) w stopniu umożliwiającym sformułowanie przez kandydata tematu (przedmiotu) przyszłej pracy doktorskiej; znajomość literatury wprowadzającej w ten problem oraz umiejętność wskazania możliwych kierunków badań nad nim.

Wstawił:Kruba Adrian   2019-12-20 13:55
Sporządził:Iwona Wania   2019-12-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-12-20
Dokument wyświetlono: 397 razy
[+]