Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 21.12.2017 r.
21.12.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

Przedświąteczne posiedzenie Senatu odbyło się 21 grudnia 2017 r.

W pierwszej części obrad, z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, debatowano nad sprawą przejęcia przez Uniwersytet Rzeszowski Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Trwające od dłuższego czasu dyskusje wieńczyło głosowanie w tej sprawie. W konsekwencji Senat jednogłośne postanowił nie wyrazić zgody na przejęcie Szpitala przez Uniwersytet Rzeszowski, a także zobowiązać władze rektorskie do zintensyfikowania starań o budowę nowego szpitala uniwersyteckiego, będącego zaczątkiem odrębnego kampusu UR. Podjęta została w tej sprawie stosowna uchwała.

 

W dalszej części obrad Senat postanowił wszcząć procedurę nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego pani profesor Annie Blom.

Zatwierdzone zostały: korekta planu rzeczowo-finansowego UR na 2017 rok oraz prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2018.

Pozytywnie zaopiniowano wniosek o przekształcenie Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii w Wydział Biotechnologii.

Ponadto zaaprobowano wnioski Wydziału Filologicznego o utworzenia kierunków studiów: polonistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia (oba o profilu ogólnoakademickim). Za zgodą Senatu utworzone także zostały nowe kierunki studiów podyplomowych: wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym) oraz administracja publiczna (na Wydziale Prawa i Administracji).

Przyjęto także uchwałę stwierdzającą dostosowanie profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim, wynikającą z obowiązku dostosowania (do końca grudnia 2017 r.) do zapisów art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W sprawach kadrowych pozytywnie zaopiniowano wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie ks. prof. dra hab. Stanisława Nabywańca na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

Po zakończeniu obrad senatorowie uroczyście połamali się opłatkiem.

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2018-01-11 10:14
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-01-11
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-11
Dokument wyświetlono: 1306 razy
[+]