Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » PRAWO » Regulaminy » Pomoc materialna dla studentów i doktorantów » Archiwalne
Regulamin świadczeń materialnych

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 1 maja 2016 roku - tekst jednolity

Załączniki do regulaminu:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
 3. Wniosek o przyznanie specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych
 4. Wniosek o przyznanie zapomogi
 5. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla I roku
 6. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
  1. osiągnięcia naukowe
  2. osiągnięcia artystyczne
  3. osiągnięcia sportowe
 7. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów
 8. Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta
 9. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zależności od rodzaju osiąganego dochodu
  1. wniosek do US o wydanie zaświadczenia
  2. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
  3. oświadczenie ryczałt
  4. oświadczenie o liczbie miesięcy (dochód uzyskany)
  5. oświadczenie studenta o zakwaterowaniu
  6. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
  7. oświadczenie o samodzielności finansowej
 10. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 11. Wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów
 12. Odwołanie do OKS
 13. Wniosek do odwoławczej komisji stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy (stypendium Rektora)
 14. Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności majacych wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej (m.in. zmiana sytuacji materialnej)
 15. Oświadczenie - wzór ogólny
 16. Upoważnienie
 17. Zestawienie do list stypendialnych

 


 

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 1 maja 2016 roku

 


 

==> Archiwalne regulaminy <==

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-05 09:59
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Dokument wyświetlono: 70933 razy
TOP » PRAWO » Regulaminy » Pomoc materialna dla studentów i doktorantów » Archiwalne
Archiwalne

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 1 maja 2016 roku

 

 

Archiwalne

Zarządzenie nr 19/2012 Rektora UR z dnia 16.03.2012r.
w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011 r.

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r.:

Stypendia dla studentów

Załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r.:

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (dot. stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i przyznania miejsca w domu studenta),
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 3. Wniosek o przyznanie zapomogi,
 4. Wniosek o zmianę decyzji komisji stypendialnej (dot. również przyznania pokoju jednoosobowego),
 5. Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (dot. stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i przyznania miejsca w domu studenta),
 6. Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów),
 7. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku,
 8. Wniosek o zmianę decyzji w związku ze zmianą sytuacji materialnej studenta,
 9. Wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów,
 10. Oświadczenie studenta w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem,
 11. Zestawienie do list stypendialnych,
 12. Wykaz dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń) potwierdzających wysokość dochodu oraz ich wzory
 13. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 14. Rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych uprawniających do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz sposób ich udokumentowania
 15. Wykaz dyscyplin sportowych, w których są punktowane osiągnięcia sportowe studenta
 16. Siedziby Komisji Stypendialnych Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Wstawił:Drozd Szymon   2017-09-08 09:44
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-09-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-09-08
Dokument wyświetlono: 985 razy
[+]