Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 19.05.2016 r.
19.05.2016 r.

Z OBRAD SENATU

 

Pierwszym punktem w porządku obrad posiedzenia Senatu UR w dniu 19 maja 2016 r. było wręczenie aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. prof. dr. hab. Kazimierzowi Szmydowi. 

 

W dalszej części posiedzenia głosowano, m.in., nad następującymi sprawami:

  • zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozda­nia finansowego za 2015 rok;
  • zasady udzielania zgody na zatrudnienie na II etacie w innej szkole wyższej – poza UR;
  • zmiany w uchwale z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana; rozpoczęcie kształcenia od roku akademickiego 2017/2018;
  • uchwała dotycząca warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018;
  • zakres obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasady rozliczania godzin dydaktycznych roku akademickim 2016/2017;
  • utworzenie stadiów podyplomowych: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja na Wydziale Pedagogicznym.

 

Senat podjął także pierwsze uchwały wynikające z obowiązku dostosowania programów kształcenia (zmiany profili na praktyczne) do wymagań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego podjęto także uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Janowi Miodkowi.

 

W sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano wnioski o zatrudnienia na stanowiskach:

  • profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Janiny Kaniuczak, prof. dra hab. n. med. Piotra Thora, prof. dra hab. Wojciecha Rdzanka, prof. dra hab. Wojciecha Szuszkiewicza, prof. dra hab. Jerzego Wróbla;
  • profesora nadzwyczajnego: dra hab. prof. UR Kazimierza Maciąga, dra hab. n. med. prof. UR Grzegorza Panka, dra hab. Ireneusza Kaweckiego, dr hab. n. med. Edyty Podsiadły, dra hab. Janusza Sokoła, dra hab. Dariusza Zająca;
  • na stanowisku profesora wizytującego: prof. dra hab. Tomasza Wojtowicza.

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2016-06-03 13:05
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-06-03
Dokument wyświetlono: 2177 razy
[+]