Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 19.12.2013 r.
Z OBRAD SENATU

 

 

 

Z OBRAD SENATU

 

 

14/129/2013 – ostatnie w 2013 roku – posiedzenie Senatu odbyło się 19 grudnia w sali konferencyjnej Biblioteki UR.

 

Senat zatwierdził nowe wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych. Projekt ten, analizowany w wielu uczelnianych gremiach, ostatecznie rekomendowała senacka Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania.

 

Jednomyślnie głosowano nad uruchomieniem nowych kierunków studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym oraz  dietetyka – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, na Wydziale Medycznym.

 

Zatwierdzone zostały także wnioski o uruchomienie studiów podyplomowych: archeologia architektury na Wydziale Socjologiczno-Historycznym oraz wychowanie fizyczne z rytmiką w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 

Senatorowie przyjęli ponadto, rekomendowane przez Komisję ds. Budżetu i Finansów, uchwały: w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2013 rok oraz prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2014.

 

Na mocy decyzji Senatu wszedł także w życie nowy Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

W sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano: mianowanie prof. dra hab. Krzysztofa Golca-Biernata (Wydział Matematyczno Przyrodniczy) na stanowisko profesora zwyczajnego) oraz zatrudnienie na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych: dra hab. prof. UR Piotra Gronkowskiego, dra hab. Mariana Cholewy oraz dr hab. Małgorzaty Sznajder (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym), dr hab. prof. UR Magdaleny Żardeckiej-Nowak (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym) oraz dra hab. Ryszarda Katy (na Wydziale Ekonomii). Podjęto także uchwałę o powołaniu dra hab. inż. prof. UR Tadeusza Kwatera na dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.

 

 

            Pod koniec spotkania  JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko przekazał zebranym świąteczne życzenia. Następnie uroczyście połamano się opłatkiem.  


Wstawił:Drozd Szymon   2014-01-07 13:25
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-07
Dokument wyświetlono: 2410 razy
[+]