Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 31.10.2013 r.
31.10.2013 r.

Z OBRAD SENATU

 

Najistotniejszym punktem październikowego posiedzenia Senatu UR (31.10.2013 r.) było zatwierdzenie wniosku Rady Wydziału Medycznego w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku lekarskiego (jednolite studia magisterskie, sześcioletnie, profil praktyczny). Dziekan Wydziału Medycznego dr hab. n. med. prof. UR Artur Mazur przybliżył genezę i okoliczności towarzyszące powstaniu tego wniosku, sam zaś Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko dziękował za trud i pracę włożoną w jego przygotowanie. Senat jednomyślnie – pozytywnie poparł tę inicjatywę. Kierunek lekarski, po uzyskaniu pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a potem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, miałby być uruchomiony w roku 2015.

Senat jednomyślnie pozytywnie zaopiniował także wnioski w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym: Matematyka w finansach i bankowości oraz Statystyka dla ekonomistów, a na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym: Prowadzenie zespołów tanecznych – taniec towarzyski.

Ważnym punktem październikowego posiedzenia było także zatwierdzenie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rekomendował je, w imieniu senackiej Komisji Statutowej, przewodniczący dr hab. prof. UR Zenon Ożóg. Senat jednogłośnie przychylił się do przedstawionych propozycji.

W trakcie obrad JM Rektor wręczył także prof. dr. hab. Stanisławowi Saganowi akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pozytywnie zaopiniowano także wniosek Rady Wydziału Sztuki w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Wiesława Grzegorczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Ponadto Senatorowie zaakceptowali:

  • regulacje w uchwale w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań,
  • zmiany w składach komisji senackich UR,
  • projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta i upoważnienia JM Rektora do podpisania umowy z audytorem badającym sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntów Spółce Akcyjnej TAURON.

Z informacją na temat wyników oceny parametrycznej jednostek UR wystąpił Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek. W dyskusji związanej z tym punktem zwrócono uwagę na konieczność stałego zwiększania (przez wydziały) potencjału naukowego, a przez to ogólnej pozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Przedstawione ponadto zostały sprawozdania z rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 –  studia I,  II stopnia i jednolite studia magisterskie (Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia) oraz studia III stopnia (Prorektor ds. Nauki).

Na koniec Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko przedstawił ideę utworzenia w Uczelni Teatru „Scena Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2013-11-14 07:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2013-11-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-11-14
Dokument wyświetlono: 2568 razy
[+]