Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.09.2011 r.
29.09.2011 r.

Z OBRAD SENATU

Pierwsze w roku akademickim 2011/2012, powakacyjne obrady Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się 29 września br. Prowadzący je Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz rozpoczął od gratulacji złożonych na ręce prof. dra hab. Piotra Bożka z Instytutu Fizyki, który 15 lipca 2011 r., postanowieniem Prezydenta RP, otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.

JM Rektor powitał także wśród zebranych nowego członka Senatu, przedstawiciela słuchaczy studiów doktoranckich – pana mgra Daniela Hanika z Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawiona została, przez prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbietę Dynię, informacja o wynikach akredytacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.

W dalszej części posiedzenia głosowano przedstawione przez wydziały kandydatury nauczycieli akademickich z UR do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz nowych zatrudnień bądź ich przedłużeń.

W wyniku akceptacji Senatu do składu PAK-i rekomendowano z UR następujące osoby: prof. dr hab. Adam Czudec (Wydział Ekonomii); prof. dr hab. Czesław Stępniak (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy); dr Małgorzata Marć, dr Teresa Pop, dr Barbara Zych (Wydział Medyczny); dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny); prof. dr hab. Stanisław Sagan, dr Marcin Niemczyk (Wydział Prawa i Administracji); prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, dr hab. Andrzej Rozwałka, dr hab. prof. UR Zbigniew Rykiel (Wydział Socjologiczno-Historyczny); dr hab. prof. UR Tadeusz Boruta (Wydział Sztuki); dr hab. prof. UR Wojciech Czarny, dr hab. prof. UR Stanisław Zaborniak (Wydział Wychowania Fizycznego). Na wniosek władz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Senat UR udzielił też poparcia prof. dr. hab. Joachimowi Pichurze (Akademia Muzyczna w Katowicach).

Senat przyjął uchwały: w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego: dra hab. prof. UR Aleksandra Piecucha (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy); prof. dra hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego, prof. dra hab. n. med. Piotra Tutki,
dra hab. n. med. Grzegorza Panka (Wydział Medyczny); ks. dra hab. Jerzego Kułaczkowskiego (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny); dra hab. Andrzeja Rozwałki, dr Diany Gergovej (Wydział Socjologiczno-Historyczny); dr hab. Jadwigi Sawickiej (Wydział Sztuki); prof. dr hab. Ludmiły Jancokovej (Wydział Wychowania Fizycznego); a w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. n. med. prof. UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat oraz zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Akopyan Hayane (wnioski Wydziału Medycznego).

W dalszej części posiedzenia głosowano w sprawie zapisów uchwały dotyczącej szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. Sprawę rekomendowała Senatowi prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia.

Głosujący zaakceptowali także ramowy plan i tematykę posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.

Sporo uwagi poświęcono przedstawionym przez prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dra hab. Aleksandra Bobko propozycjom zmian w Statucie UR, (wynikającym z nowych zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Pod głosowanie poddane zostały, przygotowane na posiedzeniach komisji, nowe treści w Statucie, dotyczące organów Uniwersytetu (w szczególności: senat, rada wydziału, konwent), trybu wyborów oraz powoływania i odwoływania organów jednoosobowych oraz nowy Regulamin wyborczy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po wprowadzeniu kilku poprawek senatorowie zaakceptowali odpowiednie zapisy. Propozycje, dotyczące zmian w dalszych rozdziałach Statutu, rozpatrywane będą na następnych posiedzeniach Senatu.


Wstawił:Szczęsny Jan   2011-10-18 14:11
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-10-18
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-10-18
Dokument wyświetlono: 3616 razy
[+]