Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.11.2007 r.
29 listopada 2007 r.

Posiedzenie Senatu w dniu 29 listopada rozpoczęło się od wręczenia nagród i dyplomów uznania JM Rektora wyróżnionym absolwentom i nagrodzonym pracownikom Uczelni. W dalszej części obrad dyskutowano o zapisach w karcie oceny nauczyciela akademickiego, formularzu, który otrzymają do wypełnienia osoby podlegające okresowej ocenie. W tej sprawie Senat powołał też odpowiednią uniwersytecką komisję.

W dalszej części obrad przedstawiona została korekta planu rzeczowo-finansowego za 2007 rok i projekt prowizorium budżetowego na kolejny, 2008 rok.

Następnie wysłuchano wniosków z rad wydziałów w sprawach osobowych: zatrudnienia na stanowisku profesorów UR dr. hab. K. Oklejewicza (Wydział Biologiczno-Rolniczy) oraz zatrudnienia na Wydziale Medycznym czterech nowych pracowników: dr hab. n. med. Tatiany Bojczuk, dra hab. n. med. Romualda Krajewskiego, dra hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego, dr hab. n med. Małgorzaty Tacikowskiej. W głosowaniu tajnym Senat zatwierdził propozycje wydziałów.

W wyniku głosowania (jednomyślnie) zaakceptowano także zorganizowanie nowego kierunku na Wydziale Biologiczno-Rolniczym - architektura krajobrazu (studia I stopnia, dające wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych i technicznych).

Następnie głosowano projekt uchwały w sprawie zamiany działek między Uniwersytetem Rzeszowskim i Miastem Rzeszów.

Senat przyjął uchwałę zezwalającą na powołanie przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Instytutem Katalizy i Fizyko-Chemii Powierzchni PAN w Krakowie) "Konsorcjum Nanotech". Jednym z celów tegoż Konsorcjum będzie prowadzenie wspólnych studiów III stopnia oraz wspólna eksploatacja aparatury i infrastruktury badawczej i technologicznej.

Podczas listopadowego posiedzenia Senatu prowadzący obrady rektor prof. Włodzimierz Bonusiak wręczył prof. dr. hab. Andrzejowi Kwolkowi akt powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizjoterapii. Senat zaakceptował też wniosek o przyznanie prof. dr. hab. Zbigniewowi Zioło (Wydział Ekonomii) Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przegłosowano także poprawki w Regulaminie Studiów Podyplomowych, uchwale w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązku nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponad limit określony w ustawie. Dyskutowano także o możliwościach zastosowania przelicznika dla wydziałów realizujących program Europejczyk.

W końcowej części posiedzenia Senatu dr Julian Skrzypiec przedstawił informacje związane z wdrażaniem systemu DZIEKANAT i elektronicznej legitymacji studenckiej.

Oprac. M. D.

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2008-02-05 13:51
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Dokument wyświetlono: 3170 razy
[+]