Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Program Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji
na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa ,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
(Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016).

1.    OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu/ów dofinansowanego/nych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016).

Konkurs naboru partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

 

2.    CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku/ów, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu/ów, w ramach którego/ych przewiduje się realizację działań związanych z podnoszeniem kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane np. poprzez:

a)       certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b)       dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c)       dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d)       wizyty studyjne u pracodawców.

Uniwersytet Rzeszowski będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.

 

3.    WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje
w celu realizacji zadań / działań w projekcie.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu;

Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

 

4.    KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

1.     Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.

2.     Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

3.     Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.

4.     Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).

5.     Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu,
w szczególności:

- co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca) lub usługa edukacyjna (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci, budżet projektu lub wartość usługi wynosił (-a) co najmniej 500 000,00 zł a projekt obejmował realizację co najmniej jednego z poniższych zadań:

a)       certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b)       dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c)       dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d)       wizyty studyjne u pracodawców;

6.     Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

7.     Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

 

Kryteria oceny ofert:

1.     Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert:

a)         do 3 lat – 0 pkt

b)         od 3 do 5 lat – 5 pkt

c)         od 5 do 8 lat – 10 pkt

d)         powyżej 8 lat – 15 pkt

2.     Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner lub wykonawca usługi edukacyjnej, realizowanych we współpracy ze szkołami wyższymi lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:

a)         do 2 projektów lub usług – 0 pkt,

b)         od 3 do 5 projektów lub usług – 10 pkt,

c)         od 6 do 10 projektów lub usług – 20 pkt,

d)         11 i więcej projektów lub usług – 30 pkt.

3.     Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.

4.     Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie – od 0 do 20 pkt.

5.     Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów):

a)         ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,

b)         akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,

c)         certyfikacja Vocational Competence Certificate lub równoważne – 5 pkt,

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2016-05-06 12:04
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-05-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-05-06
Stronę obejrzano: 4270 razy
[+]