Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2015
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2015

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 29 stycznia 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 428/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 316/05/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2015/2016.
 2. Uchwała nr 429/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
 3. Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 4. Uchwała nr 431/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Polskiej  studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego.
 5. Uchwała nr 432/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym podyplomowych studiów z etyki i filozofii.
 6. Uchwała nr 433/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Jerzego Jakowickiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 7. Uchwała nr 434/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Łukasika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 435/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Radosława Grabowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 436/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Bartosza Wróblewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 437/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Feret na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 438/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 12. Uchwała nr 439/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 13. Uchwała nr 440/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 14. Uchwała nr 441/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 442/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 16. Uchwała nr 443/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 17. Uchwała nr 444/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 18. Uchwała nr 445/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 26 lutego 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 446/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności administracji UR.
 2. Uchwała nr 447/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku instrumentalistyka, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 3. Uchwała nr 448/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka.
 4. Uchwała nr 449/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 5. Uchwała nr 450/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa.
 6. Uchwała nr 451/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
 7. Uchwała nr 452/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Dariusza Pogockiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 453/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Marioli Wierzbickiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 9. Uchwała nr 454/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Romana Magrysia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 455/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Macieja Gallasa na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 26 marca 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 456/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 457/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 458/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 459/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Uchwała nr 460/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej i dydaktycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016.
 8. Uchwała nr 463/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016.
 9. Uchwała nr 464/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym studiów podyplomowych menedżer w samorządzie terytorialnym.
 10. Uchwała nr 465/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie udostępnienia nieruchomości w Weryni na prowadzenie ośrodka nauki jazdy konnej i hipoterapii.
 11. Uchwała nr 466/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska.
 12. Uchwała nr 467/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Jana Bazana na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 468/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Ihora Virta na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 469/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Wala na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 470/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Haliny Bartosik-Psujek na stanowisku profesora zwyczajnego.

 


Wstawił:Drozd Szymon 2015-04-01 13:30
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-04-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-04-01
Stronę obejrzano: 15296 razy
[+]