Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.01.2015 r.
29.01.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

Na styczniowe posiedzenie Senatu (29.01) zaproszeni zostali studenci, którym JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko i prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat wręczyli dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Otrzymało je 7 osób: Jakub Kapłan, Klaudia Kułak, Beata Miedziak, Jennifer Mytych i Magdalena Karolina Sroka – z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych oraz Jakub Głąb z Wydziału Wychowania Fizycznego i Matylda Zatorska z Wydziału Filologicznego.

W dalszej części obrad senatorowie głosowali nad zmianami w Uchwale nr 316/05/2014 Senatu UR z 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2015/2016, zasadami przyjmowania na studia wyższe laureatów oraz finalistów stopnia centralnego a także wytycznymi dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich (zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy).

Pozytywnie zaopiniowano także wnioski w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego na Wydziale Filologicznym i podyplomowe studia z etyki i filozofii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek przedstawił informacje dotyczące zaawansowania prac nad zmianami zasad parametryzacji jednostek naukowych.

 

Małgorzata Dworak

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2015-03-10 08:09
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-01-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-01-30
Stronę obejrzano: 4970 razy
[+]