Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.05.2014 r.
29.05.2014 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

Zgodnie z porządkiem obrad majowego posiedzenia Senatu (29 maja) przyjęte zostały uchwały w sprawach:

  • warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2015/2016,
  • warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015,
  • zmian w załączniku do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu UR z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015; przyjęto również ujednolicony tekst niniejszej uchwały,
  • zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015.

 

Ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2013 r. wystąpiła Kwestor UR mgr Marzena Filipek, zaś sprawozdaniem na temat rocznej działalności Uniwersytetu JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko. Poprzez jednomyślne głosowanie podjęto w tych kwestiach stosowne uchwały.

 

Senat ponadto pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie nowych zatrudnień - na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dra hab. Jana Roga (Wydział Socjologiczno-Historyczny) oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. prof. UR Jolanty Pasterskiej (Wydział Filologiczny), dra hab. Serhiya Prokhorenki (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), dra hab. prof. UR Janusza Pokrywki i dra hab. prof. UR Kazimierza Świerczewskiego (Wydział Sztuki) oraz dra hab. prof. UR Wojciecha Łysiaka i dra hab. prof. UR Witolda Nowaka (Wydział Socjologiczno- Historyczny).


Wstawił:Drozd Szymon 2014-06-04 18:24
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-06-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-06-04
Stronę obejrzano: 3317 razy
[+]