Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.04.2014 r.
24.04.2014 r.

Z OBRAD SENATU

 

Podczas posiedzenia w dniu 24 kwietnia Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego – przez aklamację – podjął uchwały o przyznaniu Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego – ks. inf. Józefowi Sondejowi oraz panu Antoniemu Kopaczewskiemu. Uroczyste ich wręczenie nastąpi 9 czerwca – w Święto Uniwersytetu.

Jednomyślnie poparta została inicjatywa powołania w UR Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie. Zaopiniowano przy tym - pozytywnie - kandydaturę dra hab. prof. UR Andrzeja Bonusiaka na kierownika tej jednostki.

Podjęta została ponadto uchwała popierająca osobę dra Grzegorza Wisza na Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii (obowiązki te pełnił dotychczas prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński, któremu JM Rektor złożył podziękowania).

W kwestiach dydaktycznych, na wniosek Rady Wydziału Sztuki, podjęto uchwały dotyczące zmiany nazwy kierunku studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na sztuki wizualne; wprowadzono przy tym tę zmianę do uchwały o zasadach rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

Senat zaopiniował również wnioski dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. inż. Jadwigi Topczewskiej (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dr hab. prof. UR Krystyny Barłóg i ks. dra hab. prof. UR Janusza Miąsy (Wydział Pedagogiczny), dra hab. Szczepana Kozaka (Wydział Socjologiczno-Historyczny), ks. dra hab. Piotra Steczkowskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz na stanowisku profesora wizytującego: dr Danuty Leszczyńskiej (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy).


Wstawił:Drozd Szymon 2014-04-29 13:16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-04-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-04-29
Stronę obejrzano: 6767 razy
[+]