Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu
27.02.2014 r.

Z OBRAD SENATU

 

Wręczeniem aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego UR prof. dr. hab. Stanisławowi Zaborniakowi rozpoczęło się lutowe posiedzenie Senatu (27 lutego). 

 

Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Rektor UR – przekazał także decyzje potwierdzające przyznanie dofinansowania w ramach wspólnych grantów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowego Funduszu Badań Podstawowych w Kijowie. W imieniu 7 zespołów odebrali je:  dr hab. prof. UR inż. Wojciech Litwińczuk (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dr Dorota Grabek-Lejko (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga (Wydział Socjologiczno-Historyczny), dr hab. prof. UR Małgorzata Rybicka (Wydział Socjologiczno-Historyczny), dr Jacek Polit (Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii), dr Grzegorz Tomaka (Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii, prof. dr hab. Ołech Łopuszański (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy).

 

W dalszej części obrad Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek przedstawił sprawozdanie ze współpracy zagranicznej UR w 2013 roku.

 

Jednomyślnie zaopiniowany został wniosek Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu ziołoznawstwa.

 

Decyzją Senatu swą działalność zainicjuje również, na Wydziale Prawa i Administracji, Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów.

 

Uregulowaniu poddano także kwestie zbycia lokali mieszkalnych, stanowiących własność Uczelni.

 

 

Małgorzata Dworak

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2014-03-04 08:03
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-03-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-03-04
Stronę obejrzano: 1125 razy
[+]