Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu
28.11.2013 r.

Z OBRAD SENATU

 

W programie listopadowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (28.11.2013) znalazło się wiele zagadnień, związanych z perspektywą rozwoju Uczelni w najbliższych latach.

Prezentacja projektów UR wstępnie zakwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski). Należą do nich m.in.: Budowa Podkarpackiego Centrum Dydaktyki i Rozwoju Technologii Medycznych, Podkarpackie Centrum Nauki „…..”, Centrum Badawczo-Rozwojowe Tradycyjnych i Ekologicznych Produktów Spożywczych, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, Inteligentne EkoOsiedle 2020, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Karpat wraz z Centrum Geoarcheologii i Analiz Środowiskowych.

Wdrożenie projektu informatycznego: UR Nowoczesna Uczelnia (prezentacja). Przedsięwzięcie to rozpoczęło się już w październiku br., podpisaniem umowy pomiędzy UR a firmą Partners in Progress sp. z o.o. Projekt zakłada wdrożenie informatycznego systemu zarządzania uczelnią i obejmie szereg systemowych działań, m.in.: uwierzytelnianie i autoryzację w oparciu o karty elektroniczne, system obiegu dokumentów, zarządzanie majątkiem trwałym, kompleksową obsługę procesu dydaktycznego, w tym: rekrutację, kształcenie, rozliczenia z pracownikami i studentami, obsługę komunikacji, generowanie informacji zarządczej.
Wdrożenie projektu, składającego się z 26 modułów, potrwa do końca 2014 r.

Utworzenie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym jednostki dydaktycznej Interdyscypli­narne Centrum Modelowania Komputerowego.
ICMK ma z założenia służyć wszystkim jednost­kom Uniwersytetu Rzeszowskiego i wzmacniać proces kształcenia (przy użyciu nowoczesnych metod) w dziedzinie nauk matematycznych, fizycznych, przyrodniczych, technicznych, w tym informatycznych oraz ich szeroko pojętych zastosowań. Celem jest także kształcenie studentów w zakresie współczesnych nauk stosowanych, ukierunkowanych na inżynieryjne zastosowania informatyki oraz prowadzenie interdyscyplinarnych badań. W per­spektywie pozwoli to m.in. na rozszerzenie oferty edukacyjnej na Uniwersytecie Rzeszowskim poprzez utworzenie nowych kierunków studiów.

Zgoda na realizację projektu - dla potrzeb Wydziału Medycznego pn. Zakład Nauk o Człowieku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar­packiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 23 040 227,00 zł.
Senat jednomyślnie podjął uchwalę.

 

W głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowano trzy sprawy osobowe – zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR: prof. dra hab. René Matlowiča (na Wydziale Wychowania Fizycznego), dra hab. prof. UR Pawła Czarnoty (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym) oraz dra hab. n. med. Wojciecha Turskiego (na Wydziale Medycznym).

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-12-09 09:51
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2013-12-09
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-12-09
Stronę obejrzano: 1324 razy
[+]