Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Studia i studenci Uniwersytetu
Statut

Studia i studenci Uniwersytetu

§ 79

 1. UR prowadzi:
  1. studia wyższe  - pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie,
  2. studia trzeciego stopnia (doktoranckie),
  3. studia podyplomowe,
  4. kursy dokształcające i szkolenia.
 2. UR może prowadzić również:
  1. studia z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych na podstawie zawartych porozumień,
  2. studia o profilu akademickim lub praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych,
  3. studia i inne formy kształcenia w ramach jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych.
 3. Studia wyższe oraz studia doktoranckie są prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne.
 4. Organizację i tok studiów wyższych, doktoranckich, podyplomowych oraz prawa i obowiązki studentów i słuchaczy określają regulaminy tych studiów.
 5. W UR istnieje Wewnętrzny System Jakości Kształcenia, którego zasady organizacji i funkcjonowania określa Uchwała Senatu.

§ 80

 1. Senat uchwala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków i form studiów i podaje do wiadomości publicznej.
 2. Rekrutację na studia prowadzą komisje powołane przez dziekana.
 3. W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny, nie powołuje się komisji rekrutacyjnych.
  Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan lub dyrektor instytutu.
 4. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Przeprowadza je komisja powołana przez dziekana lub dyrektora jednostki naukowej (dyrektora instytutu)
 5. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora, do której służy odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 6. Od decyzji wydanych przez dziekana lub dyrektora instytutu oraz dotyczących studiów doktoranckich służy odwołanie do Rektora.
 7. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych na poszczególnych kierunkach studiów określają dziekani i zatwierdza Rektor. Limity przyjęć na studia medyczne określa rozporządzeniem Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 81

 1. Przyjęcie w poczet studentów UR następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta – wobec Rektora lub dziekana – ślubowania o treści:
  Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości, szanować prawa i obyczaje studenckie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści:
  Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 82

 1. Student ostatniego roku studiów magisterskich wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy, który uzyskał średnią ocen z przedmiotów kierunkowych co najmniej dobrą, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego na mocy decyzji Rektora podjętej na wniosek dziekana.
 2. Student stażysta może otrzymać dodatkowe stypendium w wysokości najwyższego stypendium naukowego na wydziale.
 3.  Student stażysta przygotowuje się do objęcia obowiązków nauczyciela akademickiego pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez radę jednostki prowadzącej dany kierunek studiów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.
 4. Obowiązkiem studenta stażysty jest udział w prowadzeniu prac badawczych i zajęć dydaktycznych pod kierunkiem pracownika posiadającego co najmniej stopień doktora w wymiarze określonym przez radę, o której mowa w pkt 3, nie większym jednak niż 60 godzin obliczeniowych w ciągu roku akademickiego.

§ 83

 1. Najlepszy absolwent UR w danym roku akademickim otrzymuje Laur i Statuetkę Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Propozycję nagrodzenia Statuetką absolwenta ze swego wydziału przedstawia dziekan. Wyboru najlepszego studenta UR dokonuje Rektor.

§ 84

 1. Wszyscy studenci UR tworzą samorząd studencki i biorą udział w jego działalności.
 2. Samorząd studentów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zgodność regulaminu ze Statutem UR stwierdza Senat.
 3. Samorząd studencki współdziała z organami UR.
 4. Do kompetencji samorządu studenckiego należy w szczególności:
  1. organizowanie pomocy studentom,
  2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia,
  3. popieranie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowego.
 5. Przedstawiciele samorządu studenckiego wchodzą w skład organów kolegialnych UR na zasadach określonych w Ustawie i Statucie.
 6. Wszyscy doktoranci UR tworzą samorząd doktorantów.
 7. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy § 83 pkt 1–5 Statutu.

§ 85

 1. W UR działają koła naukowe i stowarzyszenia studenckie.

§ 86

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów powołuje się w UR komisję dyscyplinarną ds. studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów, które działają w składzie:
  1. po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,
  2. po jednym studencie z każdego wydziału.
 2. Kandydatów do obydwu komisji – nauczycieli akademickich – zgłaszają członkowie Senatu i rady wydziałów, a spośród studentów – uczelniany organ samorządu studenckiego.
 3. Członków komisji wybiera Senat. Nauczycieli akademickich wybiera się na cztery lata, a studentów  na dwa lata.
 4. Komisje dyscyplinarne na pierwszych posiedzeniach zwołanych przez Rektora wybierają spośród nauczycieli akademickich przewodniczącego, a spośród wszystkich członków dwu zastępców przewodniczącego.
 5. Rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów powołuje na kadencję  władz UR Rektor spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.

§ 87

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się komisję dyscyplinarną UR dla doktorantów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla doktorantów.
 2. Nauczycieli akademickich jako kandydatów do obydwu komisji  zgłaszają rady wydziałów prowadzące studia doktoranckie, a spośród doktorantów – uczelniany organ samorządu doktorantów.
 3. Członków komisji wybiera Senat. Nauczycieli akademickich wybiera się na cztery lata, a doktorantów  na dwa lata.
 4. Komisje dyscyplinarne na pierwszych posiedzeniach zwołanych przez Rektora wybierają spośród nauczycieli akademickich przewodniczącego, a spośród wszystkich członków dwóch zastępców przewodniczącego.
 5.  Rzeczników dyscyplinarnych ds. doktorantów powołuje na kadencję władz UR Rektor spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.

Wstawił:Szczęsny Jan 2013-11-25 09:28
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-11-25
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-11-25
Stronę obejrzano: 16557 razy
[+]