Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Pracownicy Uniwersytetu
Statut - Pracownicy Uniwersytetu

Pracownicy Uniwersytetu

§ 58

 1. Pracownikami UR są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi, dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
  1. profesora zwyczajnego,
  2. profesora nadzwyczajnego,
  3. profesora wizytującego,
  4. adiunkta,
  5. asystenta.
 3. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
  1. starszego wykładowcy,
  2. wykładowcy,
  3. lektora,
  4. instruktora.
 4. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:
  1. starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
  2. kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
  3. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
  4. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
 5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na stanowiskach:
  1. naukowo-technicznych,
  2. inżynieryjno-technicznych,
  3. pozostałych pracowników bibliotecznych,
  4. pracowników administracji i obsługi.

§ 59

 1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w Ustawie.

§ 60

 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim zawiera się na podstawie mianowania albo umowy o pracę.
 3. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek dziekana (lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej) zaopiniowany przez radę wydziału albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana (lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej).
 5. Rektor, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, może przedłużyć zatrudnienie asystenta i adiunkta na tym samym stanowisku bez ogłaszania konkursu do okresu określonego w Statucie, pracownikom mianowanym przed 01.X.2011r.
 6. Zatrudnienie cudzoziemców możliwe jest w formie umowy o pracę na czas określony, nie dłużej niż na 4 lata. Istnieje możliwość przedłużenia zatrudnienia na kolejny taki okres.
 7. Do wykonania określonych zadań, na dodatkowych etatach lub w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudnia się nauczycieli akademickich oraz emerytów na podstawie umowy o pracę na czas określony.

§ 61

 1. Zasady dotyczące zatrudniania na stanowisko profesora zwyczajnego:
  1. warunkiem mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego jest wygranie przez kandydata konkursu otwartego oraz uzyskanie pozytywnej opinii Senatu,
  2. kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora,
  3. mianowanie następuje na czas nieokreślony lub określony,
  4. szczegółowy tryb postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego określa zarządzenie Rektora.
 2. Zasady dotyczące zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
  1. zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego następuje na okres do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu może zatrudnić na stanowisko profesora nadzwyczajnego osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego na czas nieokreślony,
  2. osoba z tytułem profesora może być mianowana na czas nieokreślony,
  3. dopuszcza się możliwość zatrudnienia na tym stanowisku osoby posiadającej stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.
   Tryb postępowania w takim przypadku:
   • - dziekan składa Rektorowi wniosek zaopiniowany przez odpowiednią radę wydziału,
   • - Rektor kieruje sprawę do odpowiedniej komisji senackiej celem szczegółowego rozpatrzenia,
   • - Senat wyraża zgodę na zatrudnienie w drodze uchwały.
 3. Zasady dotyczące zatrudniania na stanowisku profesora wizytującego:
  1. na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,
  2. dopuszcza się możliwość zatrudnienia na tym stanowisku osoby posiadającej stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej potwierdzone co najmniej dwoma opiniami sporządzonymi przez osoby posiadające tytuł naukowy profesora, w tym jedną opinią spoza macierzystej uczelni,
  3. profesor wizytujący może być zatrudniony na 1 lub 2 semestry,
  4. propozycję w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisku profesora wizytującego wraz z dokładną informacją o jego dorobku naukowym należy złożyć u dziekana wydziału,
  5. kandydaturę opiniuje rada wydziału i Senat,
  6. decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
 4. Zasady dotyczące zatrudniania na stanowisku adiunkta:
  1. łączny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby niemającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może przekroczyć 8 lat, przy czym pierwsza umowa o pracę na tym stanowisku zawierana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 5. Zasady dotyczące zatrudniania na stanowisku asystenta:
  1. łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby niemającej stopnia naukowego doktora nie może przekroczyć 8 lat, przy czym pierwsza umowa o pracę na tym stanowisku zawierana jest na okres nie dłuższy niż 4 lata.
  2. asystent, który uzyskał stopień doktora, może ubiegać się o dalsze zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku,
  3. łączny okres zatrudnienia doktora na stanowisku asystenta nie powinien przekraczać 12 lat.
 6. Zasady dotyczące zatrudniania na stanowiskach dydaktycznych:
  1. na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora, praktykę pedagogiczną nie krótszą niż 10 lat oraz bardzo dobrą ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej; w jednostkach międzywydziałowych prowadzących usługową działalność dydaktyczną wymaga się tytułu zawodowego magistra, 15 lat praktyki zawodowej oraz bardzo dobrej oceny dotychczasowej pracy dydaktycznej,
  2. na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, praktykę pedagogiczną nie krótszą niż 5 lat oraz bardzo dobrą ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej.
   W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymogu posiadania praktyki pedagogicznej.
  3. na stanowiskach wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony; w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Rektor może zawrzeć umowę na czas nieokreślony,
 7. Zasady zatrudniania na stanowisku pracownika naukowego:
  1. na stanowisku pracownika naukowego może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra,
  2. szczegółowe zasady zatrudniania określa zarządzenie Rektora.
 8. Bieg okresów zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

§ 62

 1. Konkurs – za zgodą Rektora – rozpisuje dziekan wydziału albo kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub pozawydziałowej.
 2. W celu przeprowadzenia konkursu otwartego dla nauczycieli akademickich komisję konkursową powołuje dziekan wydziału lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz co najmniej jedna osoba reprezentująca tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.
 4. Jeśli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, to osoby będące w składzie komisji konkursowej są reprezentantami tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i powinny posiadać przynajmniej stopień doktora habilitowanego, w tym co najmniej jedna z nich – tytuł profesora.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nie może nastąpić wcześniej niż po miesiącu od daty jego ogłoszenia.
 6. Informacje o konkursie ogłasza się na stronie internetowej UR, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców.
 7. Informacja o konkursie powinna zawierać:
  1. określenie wymagań stawianych kandydatowi,
  2. wykaz wymaganych dokumentów:
   • obligatoryjnie: życiorys naukowy lub artystyczny, autoreferat, informację o dorobku naukowym lub artystycznym,
   • opcjonalnie: do 3 opinii profesorów lub doktorów habilitowanych,
  3. termin składania dokumentów,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Komisja konkursowa przedstawia radzie wydziału informację o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej. W przypadku braku odpowiednich kandydatów, ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia.

§ 63

 1. Kierownicy jednostek klinicznych, o których mowa w §29 niniejszego Statutu wybierani są w drodze konkursu.
 2. Konkurs na kierownika jednostki klinicznej, o których mowa w ust. 1, ogłasza i przeprowadza dziekan właściwego wydziału na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.
 3. Komisję konkursową powołuje osoba ogłaszająca konkurs. Komisja konkursowa liczy 3 osoby. W skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan właściwego wydziału na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, dyrektor szpitala oraz osoba reprezentująca tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową w stopniu doktora habilitowanego lub profesora.
 4. W przypadku konkursów na kierownika kliniki oraz kierownika oddziału klinicznego informacje o konkursie ogłasza się również poprzez zamieszczenie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym lub w „ Gazecie Lekarskiej”.
 5. Informacja o konkursie powinna zawierać:
  1. określenie wymagań stawianych kandydatowi,
  2. wykaz wymaganych dokumentów to jest:
   • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe , w tym prawo wykonywania zawodu, jeżeli jest wymagane ,
   • dokumenty potwierdzające dorobek naukowy kandydata,
   • przebieg pracy zawodowej kandydata, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
   • co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach zawodowych kandydata, w przypadku kandydowania na kierownika kliniki oraz kierownika oddziału klinicznego osób ubiegających się po raz pierwszy o zatrudnienie w uczelni
  3. termin składania dokumentów,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ocena kandydatur obejmuje ocenę złożonych dokumentów oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

§ 64

 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w UR jako podstawowym miejscu pracy może podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku o pracę tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo – badawczą.
 2. Zgodę na dodatkowe zatrudnienie wyraża:
  1. Rektorowi i prorektorom – Senat,
  2. pozostałym nauczycielom akademickim – Rektor po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału.
 3. Podjęcie lub kontynuacja dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 4. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UR uczestniczący w prowadzeniu działalności dydaktycznej i badawczej w jednostkach klinicznych, o których mowa w §29 niniejszego Statutu uczestniczyć będą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w tych jednostkach na podstawie odrębnych umów zawartych ze szpitalem. Do zatrudnienia w jednostce klinicznej nie jest wymagana zgoda Rektora UR.

§ 65

 1. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę tę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony, zawiera:
  1. Rektor – z pracownikami naukowo-technicznymi, inżynieryjno-technicznymi, pozostałymi pracownikami bibliotecznymi oraz bezpośrednio podległymi pracownikami administracji centralnej,
  2. kanclerz – z pozostałymi pracownikami.

§ 66

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie. Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.
 2. Dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich powołuje się:
  1. wydziałowe lub instytutowe komisje oceniające,
  2. uczelnianą komisję oceniającą,
  3. komisję oceniającą w Bibliotece UR,
  4. odwoławczą komisję oceniającą UR.
 3. Wydziałową i instytutowe komisje oceniające powołuje rada wydziału; komisji wydziałowej przewodniczy dziekan, a instytutowej – dyrektor instytutu.
 4. Ocena Komisji Instytutowej wymaga zatwierdzenia przez dziekana wydziału.
 5. Odwoławczą komisję oceniającą, której przewodniczy Rektor, powołuje Senat UR.
 6. Rektor powołuje uczelnianą komisję oceniającą oraz komisję ds. oceny nauczycieli akademickich w Bibliotece, którym przewodniczą wskazani prorektorzy.
 7. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.
 8. Kadencja komisji oceniających trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów UR.

§ 67

 1. Wydziałowa (instytutowa) komisja oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale (instytucie).
 2. Uczelniana komisja oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziałów.
 3. Komisja oceniająca w Bibliotece UR dokonuje oceny nauczycieli w niej zatrudnionych.
 4. Odwoławcza komisja oceniająca UR rozpatruje odwołania od ocen dokonanych przez inne komisje i dokonuje oceny pracy dziekanów oraz kierowników jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych.

§ 68

 1. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz dydaktyczne i organizacyjne, a w szczególności:
  1. publikacje naukowe z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały,
  2. prezentacje twórczości na wystawach indywidualnych i zbiorowych czy publicznych koncertach
  3. udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie prac naukowych,
  4. aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych z uwzględnieniem prestiżu konferencji i charakteru uczestnictwa,
  5. poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  6. autorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych,
  7. udział w postępowaniu o nadanie stopni i tytułów naukowych,
  8. działalność popularyzatorską,
  9. funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych oraz w Uniwersytecie,
  10. aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych,
  11. nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych,
  12. rozwój kadry naukowej.
 2. Organy powołujące komisje oceniające dostosowują wyżej wymienione kryteria do poszczególnych grup pracowniczych oraz wprowadzają dodatkowe szczegółowe kryteria oceny. Kryteria te nie mogą być stosowane wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od ich ogłoszenia.
 3. Ocena dorobku naukowego, artystycznego, dydaktycznego i organizacyjnego, przeprowadzona w postępowaniu w sprawie nadania tytułu naukowego lub zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego albo nadzwyczajnego, spełnia kryteria oceny okresowej.
 4. Ocena nauczyciela akademickiego dotycząca wypełniania obowiązków dydaktycznych dokonywana jest zgodnie z uchwałą Senatu w sprawie zasad Wewnętrznego Systemu Oceny Jakości Kształcenia.

§ 69

 1. Wyniki oceny okresowej mają wpływ na:
  1. przedłużenie zatrudnienia na zajmowanym stanowisku,
  2. wysokość uposażenia,
  3. awanse i wyróżnienia,
  4. powierzanie stanowisk kierowniczych.
 2. Negatywna ocena stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim w trybie art. 124 ust.1 pkt 3 i ust.2 Ustawy.

§ 70

 1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu niezwłocznie przedstawiona przez przewodniczącego komisji oceniającej.
 2. Od oceny służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie do odwoławczej komisji oceniającej, wniesione w terminie 14 dni od dnia przedstawienia oceny nauczycielowi akademickiemu.
 3. Odwoławcza komisja oceniająca rozpoznaje odwołanie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Odwoławcza komisja oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego. Decyzja odwoławczej komisji oceniającej jest ostateczna.

§ 71

 1. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie art. 125 Ustawy na mocy decyzji Rektora po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału lub rady jednostki organizacyjnej, w której pracownik ten jest zatrudniony.

§ 72

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych, artystycznych i organizacyjnych.
 2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki, a jego obciążenia dydaktyczne zatwierdza dziekan.
 3.  Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków innych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

§ 73

 1. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla UR, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonego zgodnie z art. 130, ust. 3 Ustawy, nie więcej niż 25% dolnej granicy ustalonego wymiaru.
 2. Szczegółowe kryteria obniżania wymiaru zajęć ustala Senat.

§ 74

 1. Nauczyciel akademicki może uzyskać płatny urlop dla celów:
  1. przygotowania rozprawy doktorskiej: w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy,
  2. naukowych: osoba zatrudniona na podstawie mianowania posiadająca tytuł profesora lub stopnień doktora habilitowanego – nie częściej niż jeden raz na siedem lat zatrudnienia w UR, w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku,
 2. Rektor udziela urlopu nauczycielowi akademickiemu na jego pisemny wniosek, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 3. W celu uzyskania urlopu do celów naukowych lub artystycznych pracownik składa umotywowany wniosek do dziekana lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.
 4. Pracownik korzystający z płatnych urlopów nie może być w tym okresie zatrudniony na podstawie stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.
 5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu w UR co najmniej 5 lat, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy:
  1. wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego wraz z załączonym orzeczeniem lekarskim nauczyciel akademicki składa do Rektora na 14 dni przed planowanym jego rozpoczęciem
  2. okres korzystania z urlopu zdrowotnego powinien obejmować semestr z uwzględnieniem organizacji roku akademickiego określonego uchwałą Senatu UR
  3. kolejny urlop zdrowotny może zostać udzielony nauczycielowi akademickiemu po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

§ 75

 1. Senat może występować z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracownikom oraz osobom zasłużonym dla UR.

§ 76

 1. Wnioski o przyznanie odznaczeń i wyróżnień oraz nagród indywidualnych lub zespołowych przedstawiają Rektorowi:
  1. prorektorzy,
  2. dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych,
  3. dyrektor Biblioteki,
  4. kanclerz.
 2. Wnioski te powinny zawierać określenie proponowanego odznaczenia (wyróżnienia) wraz z uzasadnieniem oraz proponowane stopnie nagród indywidualnych i zespołowych. W przypadku nagród zespołowych wniosek powinien zawierać także propozycję podziału nagrody między członków zespołu.
 3. Rektor kieruje zgłoszone propozycje do właściwej komisji senackiej celem uzyskania opinii.
 4. Wyniki obrad komisji w przypadku odznaczeń i wyróżnień Rektor przedstawia Senatowi, który podejmuje ostateczną decyzję w głosowaniu tajnym.
 5. Rektor może przyznać odznaczenia i wyróżnienia, nagrodę indywidualną lub zespołową także z własnej inicjatywy.

§ 77

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
 2. W szczególności nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnienie czynów niezgodnych z prawem i etyką.

§ 78

 1. Senat powołuje Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich spośród nauczycieli akademickich zgłoszonych przez rady wydziałów, rady jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych lub członków Senatu.
 2. Komisja dyscyplinarna w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego oraz jego zastępców. Przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego może być tylko osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
 3. Członkami komisji nie mogą być osoby pełniące funkcję: Rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów i dyrektora instytutu, także w innej uczelni.
 4. Okres działania komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów UR.
 5. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje Rektor na czas kadencji spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.

Wstawił:Szczęsny Jan 2013-11-25 09:27
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-11-25
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-11-25
Stronę obejrzano: 28921 razy
[+]