Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR

Uchwała nr 138/06/2013

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 27 czerwca 2013 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie §35 ust. 1 pkt l Statutu oraz §2 pkt 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Senat UR postanawia:

§1

Ustalić terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2013/2014:

 

Semestr zimowy:

 

26 września 2013 r.

31 października 2013 r.

28 listopada 2013 r.

19 grudnia 2013 r.

30 stycznia 2014 r.

 

Semestr letni:

 

27 lutego 2014 r.

27 marca 2014 r.

24 kwietnia 2014 r.

29 maja 2014 r.

26 czerwca 2014 r.

§2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r

prof. dr hab. Aleksander Bobko

 

 

 


 

Uchwała nr 167/09/2013

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 26 września 2013 r.
w sprawie tematyki posiedzeń Senatu
w roku akademickim 2013/2014

 

§1

Na podstawie §35 pkt 1l Statutu ustala się tematykę zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2013/2014:

 

Semestr zimowy:

 

26 września 2013 r.

 • zatwierdzenie tematyki posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademic­kim 2013/2014,
 • głosowanie nad Regulaminem Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim – sprawozdanie Przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształce­nia za rok 2012/2013,
 • nowelizacja uchwały w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

31 października 2013 r.

 • sprawozdanie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 (studia wyższe – I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie),
 • wniosek w sprawie uruchomienia, na Wydziale Medycznym UR, kierunku lekarskiego,
 • zmiany w Statucie UR.

 

28 listopada 2013 r.

 • zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie),
 • uchwała Senatu w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.

 

19 grudnia 2013 r.

 • studencki ruch naukowy i działalność kół naukowych – sprawozdanie Prorektora ds. Nauki.

 

30 stycznia 2014 r.

 • realizacja projektów rozwojowych i badawczych w ramach programów unijnych.

 

Semestr letni:

 

27 lutego 2014 r.

 • sprawozdanie ze współpracy zagranicznej za 2013 rok.

 

27 marca 2014 r.

 • działalność naukowa – ocena za 2013 rok,
 • nowelizacja uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów,
 • nowelizacja uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,
 • zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra, medale KEN oraz odznaczenia państwowe.

 

24 kwietnia 2014 r.

 • przyjecie uchwały w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015,
 • uchwała w sprawie zasad rekrutacji na studia wyższe (I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie) w roku akademickim 2015/2016,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok,
 • ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora.

 

29 maja 2014 r.

 • nowelizacja uchwały w sprawie regulaminu studiów wyższych na UR (I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie),
 • przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.

 

26 czerwca 2014 r.

 • zatwierdzenie terminarza posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademic­kim 2014/2015,
 • sprawozdanie z działalności Samorządu Studentów UR.

 

§2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r

prof. dr hab. Aleksander Bobko


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-10-03 11:27
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-10-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-10-03
Stronę obejrzano: 22753 razy
[+]