Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.06.2013r.
27.06.2013r.

Z OBRAD SENATU

 

Ostanie w roku akademickim 2012/2013 posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 27 czerwca br.

Obradom przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko, który na wstępie wręczył akty mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. dr hab. Marcie Wierzbieniec oraz prof. dr. hab. Igorowi Tralle. Ponadto na ręce opiekuna naukowego, dra Macieja Wnuka, przekazany został przez JM Rektora dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentki Pozawydziałowego Zamiejsco­wego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych – Jennifer Mytych – laureatki konkursu Generacja Przyszłości.

W trakcie obrad Senat, zgodnie z zaplanowanym wcześniej porządkiem, zatwierdził nastę­pujące projekty uchwał:

 • w sprawie  przyjęcia następujących terminów posiedzeń Senatu UR w roku akademic­kim 2013/2014:

Semestr zimowy:                                 Semestr letni:

26 września 2013 r.                               27 lutego 2014 r.

31 października 2013 r.                        27 marca 2014 r.

28 listopada 2013 r.                               24 kwietnia 2014 r.

19 grudnia 2013 r.                                  29 maja 2014 r.

30 stycznia 2014 r.                                 26 czerwca 2014 r.

 • o nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Rudolfowi Simkowi; następstwem pozytywnego głosowania w tej sprawie była jednomyślna aprobata Senatu dla kandydata na laudatora – prof. dra hab. Leszka Słupeckiego z Instytut Historii,
 • o zatrudnieniu na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych Uniwersytetu Rzeszow­skiego (głosowanie tajne):

prof. dra hab. Mikołaja Berczenki (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

dr hab. n. med. Izabeli Zawlik (Wydział Medyczny),

dr hab. prof. UR Beaty Balogovej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny),

dra hab. prof. UR Vladimira Frka (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny),

prof. dr hab. Halizny Zięby-Załuckiej (Wydział Prawa i Administracji),

dra hab. Jerzego Plisa (Wydział Prawa i Administracji),

dr hab. Viktoriyi Serzhanovej (Wydział Prawa i Administracji),

dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy na II etacie, (Wydział Prawa i Administracji),

prof. dra hab. Sergija Trojana (Wydział Socjologiczno-Historyczny),

dra hab. prof. UR Stanisława Kryńskiego (Wydział Socjologiczno-Historyczny),

dra hab. Roberta Szweda (Wydział Socjologiczno-Historyczny),

dra hab. Mykhayla Honchara (Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych),

 • w sprawie powołania prof. dra hab. Eugeniusza Szeregija na Dyrektora Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii,
 • przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2013 r.,
 • zmian  w  strukturze  organizacyjnej  Uniwersy­tetu  Rzeszow­skiego (podziału Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego na: Wydział Pedagogiczny oraz Wydział Muzyki),
 • utworzenia Liceum Uniwersyteckiego,
 • uruchomienia studiów II stopnia na kierunku mechatronika (wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego),
 • uruchomienia studiów II stopnia na kierunku administracja (wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji),
 • w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych:
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze.(na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym),
  • negocjacje i mediacje (na Wydziale Prawa i Administracji),
 • zaopiniowania zmian w uchwałach w sprawie określenia efektów kształcenia dla  kierun­ków:
  • inżynieria materiałowa,
  • fizjoterapia, położnictwo,
  • nauki o rodzinie,
 • w sprawach różnych:
  • zawarcia umów o naukowej i edukacyjnej współpracy UR z uczelniami zagranicz­nymi,
  • w sprawie służebności przesyłu,
  • zmian w składzie senackiej Komisji ds. Rozwoju (na skutek rezygnacji przedstawi­ciela doktorantów).

 

 

Malgorzata Dworak                


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-07-16 15:09
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2013-07-16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-07-16
Stronę obejrzano: 3525 razy
[+]