Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2013
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2013

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  31 stycznia 2013 roku

 1. Uchwała nr 71/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.
 2. Uchwała nr 72/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie polityki projakościowej w działalności naukowej i artystycznej.
 3. Uchwala nr 73/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia.
 4. Uchwała nr 74/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.  
 5. Uchwała nr 75/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: asystent rodziny.
 6. Uchwała nr 76/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomo­ści gruntowej (Rzeszów-Zalesie).   
 7. Uchwała nr 77/01/2013 Senatu  Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieru­chomości zabudowanej przy ul. Piłsudskiego 30 w Rzeszowie.
 8. Uchwała nr 78/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 9. Uchwała nr 79/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dr hab. Sabiny Grabowskiej (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwy­czajnego.  
 10. Uchwała nr 80/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dr hab. Renaty Szyszlak (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 81/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Dźwierzyńskiej (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 82/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 13. Uchwała nr 83/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 lutego 2013 roku

 

 1. Uchwala nr 84/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.
 2. Uchwała nr 85/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów
  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 3. Uchwała nr 86/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener II klasy - narciarstwo alpejskie.
 4. Uchwała nr 87/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener II klasy - piłka nożna.
 5. Uchwała nr 88/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego dotycząca zmian w Uchwale nr 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 89/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 7. Uchwała nr 90/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 8. Uchwała nr 91/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Rzeszowie.
 9. Uchwała nr 92/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Małgorzaty Dżugan (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 10. Uchwała nr 93/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Józefa Gorzelanego (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 11. Uchwała nr 94/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  ks. dra hab. prof. UR Andrzeja Garbarza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 95/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Wojciecha Czarnego (Wydział Wychowania Fizycznego) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 96/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania dr Bożeny Jaskowskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 21 marca 2013 roku

 1. Uchwała nr 97/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.  
 2. Uchwała nr 98/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 99/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 100/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 101/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie włączenia Pozawydziałowego Instytutu Filozofii w strukturę Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 7. Uchwała nr 103/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze współpracy międzynarodowej UR w 2012 roku.
 8. Uchwała nr 104/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną (Narodowym Uniwersytetem  Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem).
 9. Uchwała nr 105/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie służebności drogi koniecznej.
 10. Uchwała nr 106/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. prof. UR Wojciecha Litwińczuka (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 107/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Grażyny Filip (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 108/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia ks. dra hab. prof. UR Witolda Jedynaka (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 109/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  25 kwietnia 2013 roku

 1. Uchwała nr 110/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 111/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 112/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014.
 4. Uchwała nr 113/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 436/06/2012 w sprawie określania efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filologicznym.
 5. Uchwała nr 114/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu ceremoniału akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 115/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 7. Uchwała nr 116/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 8. Uchwała nr 117/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 9. Uchwała nr 118/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania dr hab. Marty Wierzbieniec (Wydział Pedago­giczno-Artystyczny) na stanowisko profesora zwyczajnego.
 10. Uchwała nr 119/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Janusza Cywickiego (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 120/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Igora Virta (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 121/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Stanisławy Kanas (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 122/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. Andrzeja Bobca (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

ZgodnieZarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.

Treści uchwał publikowane są w zakładce:
Wewnętrzne akty prawne.


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-05-07 08:58
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-05-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-05-07
Stronę obejrzano: 19424 razy
[+]