Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulamin
  Rekrutacja
  Statut
  Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów
  Opłaty za studia
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2012/2013)

Uchwała nr 71/01/2013

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 31 stycznia 2013 r.
w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu
w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

 

§1

Na podstawie §35 pkt 1l Statutu oraz §2 pkt 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy i tematykę zwyczajnych posiedzeń Senatu UR w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.

 

Semestr letni:

 

28 lutego 2013 r.

 • sprawozdanie z realizacji współpracy międzynarodowej UR w 2012 r.,
 • zatwierdzenie Regulaminu gospodarki finansowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

21 marca 2013 r.

 • ocena dorobku naukowego kadry UR za 2012 r.,
 • zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra, medale KEN oraz odznaczenia państwowe.

 

 

25 kwietnia 2013 r.

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.,
 • przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.,
 • ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora,
 • przyjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2013/2014 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwy­miarowych określoną w ustawie,
 • uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (studia I, II, III stopnia).

 

23 maja 2013 r.

 • zmiany w Regulaminie studiów.

 

27 czerwca 2013 r.

 • zatwierdzenie terminarza i tematyki posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2013/2014,
 • sprawozdanie roczne z działalności Samorządu Studentów UR.

 

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

   

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
R e k t o r
prof. dr hab. Aleksander Bobko

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-01 13:53
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-02-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-01
Stronę obejrzano: 14005 razy
[+]