Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulamin
  Rekrutacja
  Statut
  Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów
  Opłaty za studia
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » PRAWO » Regulamin » Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 51/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Regulamin nadawania
tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Załącznik do uchwały 51/11/2012 Senatu UR z 29 listopada 2012 r.)

 

 1. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Uczelnię. Jest nadawany w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i życia społecznego.
 2. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana, stosownie do podjętej wcześniej uchwały rady  wydziału.
 3. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje uchwałę  o rozpoczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa i wskazuje radę wydziału do przeprowadzenia dalszego postępowania.
 4. Zasadnicze postępowanie prowadzi rada wydziału, mająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, wskazana w uchwale Senatu. Rada występuje z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa.
 5. Rada wydziału wybiera ze swego grona trzyosobową komisję oraz wyznacza dwóch recenzentów, w tym jednego spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego, do oceny dorobku kandydata i kieruje sprawę do Senatu.
 6. Wyjątkowo, jeżeli kandydatem jest osoba powszechnie znana, szczególnie zasłużona w dziedzinie nauki, kultury lub życia społecznego, rada wydziału może zrezygnować z powoływania recenzentów.
 7. Komisja wyłoniona przez radę wydziału przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i przygotowuje następujące dokumenty:
  • życiorys  kandydata,   ze   szczególnym  uwzględnieniem  działalności  naukowej i zawodowej,
  • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  • uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa,
  • informacja o laudatorze.
 8. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą  zasadność wniosku i zebranymi recenzjami, rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do Senatu UR z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Dokumentację wniosku, wraz z uchwałą rady wydziału i dwoma recenzjami, dziekan przekazuje do Działu Nauki Uczelni.
 10. Dział Nauki przekazuje Rektorowi skompletowaną dokumentację  wraz z projektem uchwały Senatu i propozycją promocji.
 11. Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 60 proc. członków Senatu.
 12. Nadanie godności doktora honoris causa jest rejestrowane w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu.
 13. Scenariusz  uroczystości nadawania tytułu  doktora honoris  causa zawarty jest w Regulaminie  akademickiego ceremoniału Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r

prof. dr hab. Aleksander Bobko


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-01 12:18
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-02-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-01
Stronę obejrzano: 7920 razy
[+]