Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.10.2012r.
25.10.2012r.

25 października 2012 r., w sali konferencyjnej Biblioteki UR odbyło się 2/118/2012 posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad zrealizowano kolejne punkty:  

 • Sprawa kontynuowania starań w kwestii uruchomienia kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym UR.
  Po przedstawieniu stanowiska Rady Wydziału Medycznego przez dziekana, dra hab.  prof. UR n. med. Artura Mazura Senat wyraził aprobatę dla realizacji i kontynuowania działań Rektora UR oraz Wydziału, dotyczących utworzenia kierunku lekarskiego.
 • Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmiany nazwy Międzywydziałowego Instytutu Filozofii.
  W głosowaniu jednomyślnym Senat przyjął nową nazwę: Pozawydziałowy Instytut Filozofii.
 • Sprawy osobowe, pozytywnie zaopiniowane przez Senat:
  • wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Oklejewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
  •            wniosek Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie zatrudnienia
   dra hab. prof. UR Marka Palucha na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 • Wybór osobowych składów komisji senackich Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Drogą tajnych głosowań ukonstytuowały się składy następujących komisji:
  • Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania
  • Komisja ds. Rozwoju Uczelni
  • Komisja ds. Budżetu i Finansów
  • Komisja Statutowa
  • Komisja ds. Nauki 
  • Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
  • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
  • Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów
  • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów
 • Głosowanie w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
  Przyjęte zostały zmiany w gronie nauczycieli akademickich; dokonano także wyboru trzech przedstawicieli studentów.
 • Uzupełnienie składu Komisji Wyborczej UR.
 • Sprawozdanie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dra hab. prof. UR Wojciecha Walata z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013.  

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-11-09 12:39
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-11-09
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-11-09
Stronę obejrzano: 2620 razy
[+]