Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Postanowienia ogólne
Statut

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Uniwersytet Rzeszowski (Universitas Resoviensis), utworzony na mocy ustawy uchwalonej 7 czerwca 2001 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jest dobrem całego społeczeństwa, szczególnie cennym dla regionu podkarpackiego i jemu ma służyć.
 2. Wchodząc w skład rodziny uniwersytetów polskich, podobnie jak one, kieruje się wskazaniami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, Deklaracji Erfurckiej oraz zasadami procesu bolońskiego.

§ 2

 1. Uniwersytet Rzeszowski  jest akademicką uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną, a jego siedzibą jest Rzeszów.
 2. Uniwersytet Rzeszowski może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc zamiejscowe jednostki organizacyjne.

§ 3

 1. Uniwersytet Rzeszowski posiada sztandar, logo, godło i pieczęć, których wzory zatwierdza Senat. Wzory sztandaru, logo, godła i pieczęci przedstawia załącznik nr 1 do Statutu.
 2. Oficjalnym skrótem nazwy „Uniwersytet Rzeszowski” jest UR.
 3. Godło i logo UR są znakami prawnie zastrzeżonymi. Mogą być one umieszczane w pomieszczeniach UR, na Medalu Uniwersytetu, drukach i wydawnictwach Uniwersytetu oraz na odznakach przysługujących członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu. Za zgodą Rektora mogą być umieszczane także w innych miejscach i na innych przedmiotach.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania godła i logo określa Rektor.
 5. UR używa tłumaczeń nazwy w różnych językach.
 6. Wydziały UR mogą posiadać własne logo, godła i barwy. Zasady ich używania  uchwala rada wydziału, a zatwierdza Rektor.

§ 4

 1. Pracownicy UR oraz studenci i doktoranci tworzą samorządną społeczność akademicką.
 2. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworzą samorząd studencki.
 3. Doktoranci prowadzonych przez UR studiów trzeciego stopnia tworzą samorząd doktorantów.

§ 5

 1. UR jest autonomiczny we wszystkich obszarach swego działania na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą.
 2. UR ma samodzielność statutową, tj. prawo do uchwalania Statutu oraz dokonywania w nim zmian, wchodzących w życie z dniem określonym w odpowiedniej uchwale Senatu.

§ 6

 1. W swoich działaniach UR kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych oraz twórczości artystycznej.
 2. Do podstawowych zadań UR należy:
  1. kształcenie studentów oraz rozwijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego działania,
  2. wychowywanie studentów w duchu poszanowania wolności, praw człowieka i poczuciaodpowiedzialności za państwo polskie,
  3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
  4. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
  5. realizację idei uniwersytetu otwartego oraz zapewnienie jego udziału w procesie stałej i powszechnej edukacji narodowej,
  6. stwarzanie warunków do przygotowywania kandydatów do samodzielniej pracy naukowej, artystycznej, dydaktycznej i zawodowej oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,
  7. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
  8. dbałość o bazę materialną i rozwój majątku uczelni.
 3. UR, wykonując zadania określone w ust. 2, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, w szczególności z towarzystwami naukowymi, kulturalnymi, artystycznymi, medycznymi i innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

§ 7

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest studium otwartym UR, nad którym UR sprawuje patronat i nadzór, co regulują: uchwała Senatu i zarządzenia Rektora.

§ 8

 1. UR stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
 2. UR współpracuje ze środowiskiem gospodarczym, społecznym i samorządowym.
 3. UR podejmuje wszelkie działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych we wszystkich wymiarach życia akademickiego.

§ 9

 1. UR poprzez różnorakie formy zachowuje więzi ze swoimi absolwentami.
 2. Senat UR może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczanie na terenie UR pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może uchwalić także inne formy czczenia pamięci osób zasłużonych.

§ 10

 1. Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez UR jest tytuł doktora honoris causa.
 2. Tytuł  ten osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego nadaje Senat na wniosek rady wydziału uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
 3. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbywa się zgodnie z przyjętym przez Senat ceremoniałem uniwersyteckim.
 4. Nadanie tytułu doktora honoris causa wpisuje się do Księgi Pamiątkowej UR.
 5. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie nadawania tytułu doktora honoris causa określa regulamin i ceremoniał uniwersytecki.

§ 11

 1. UR honoruje osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju albo też przysporzyły mu dobrego imienia, przez nadanie „Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego”. O jego nadaniu decyduje Senat.
 2. UR może przyznać swoim pracownikom, studentom i doktorantom oraz innym osobom odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Odznakę tę przyznaje Rektor na podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat.
 3. Nadanie „Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego” i odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Rzeszowskiego” wpisuje się do Księgi Pamiątkowej UR.
 4. Wzory i opisy „Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego” oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Rzeszowskiego” są umieszczone w załącznikach 2 i 3 do Statutu.

§ 12

 1. Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej, niezatrudnionemu w UR, może być przyznany status honorowego profesora.
 2. Status honorowego profesora przyznaje Senat na wniosek Rektora.

§ 13

 1. Uroczystościami Uniwersytetu Rzeszowskiego są:
  1. Święto Uniwersytetu obchodzone 7 czerwca –  dzień powołania Uniwersytetu,
  2. coroczna inauguracja studiów wraz z immatrykulacją nowo przyjętych studentów,
  3. promocje doktorskie i habilitacyjne,
  4. akt promocji doktora honoris causa,
  5. inne uroczystości ustalone przez Senat, w tym akt wręczenia Statuetki Uniwersytetu oraz dyplomów absolwentom studiów.

§ 14

 1. UR jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Wstawił:Szczęsny Jan 2012-02-15 10:42
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-02-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-02-15
Stronę obejrzano: 13295 razy
[+]