Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.01.2012 r.
26.01.2012 r.

Z OBRAD SENATU

Styczniowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (26.01.2012 r.) rozpoczęto od przedstawienia propozycji uzupełnień w programie. W ramach tych uzupełnień zgłoszono:

  • wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Uberman na stanowisku profesora nadzwyczajnego (po habilitacji),
  • wnioski wydziałów: Filologicznego oraz Pedagogiczno-Artystycznego w kwestii uzupełnienia uchwały Senatu o zasadach rekrutacji na rok akademicki 2012/2013,
  • projekt uchwały w związku z podpisaniem nowych umów z zagranicznymi uczelniami,
  • wniosek Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego o uruchomieniu studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie,
  • projekt uchwały w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów stopnia centralnego, w latach 2012-2015.

Prowadzący obrady JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz zaproponował, aby sprawy stadionu Resovii (wg pkt. 5 zaproszenia), ze względu na skomplikowaną tematykę, trafiły wpierw do komisji senackich.

Senat zaakceptował powyższe propozycje.

W styczniu br. zmarło dwóch studentów UR – Michał Lewicki i Maciej Adamek. Senat chwilą ciszy uczcił ich pamięć.

Przed przystąpieniem do realizacji merytorycznej części programu obrad JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz, w towarzystwie prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbiety Dyni, wręczył dwóm studentom dyplomy za wyjątkowe zaangażowanie w sprawy wolontariatu (Mateusz Mokrzycki i Mariusz Zabrzeski), a także dokumenty potwierdzające przyznanie siedmiu osobom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce. Dyplomy otrzymali: Piotr Szewc (filologia germańska), Bartłomiej Marek Mucha (informatyka), Katarzyna Jabłońska (fizjoterapia), Karolina Sowa (fizjoterapia), Marta Tabaczyńska (turystyka i rekreacja), Paulina Jarosz (biotechnologia), Bartosz Woźniak (biotechnologia).

Sprawy zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego, wynikające ze zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zdominowały dyskusję podczas tego posiedzenia. Propozycje Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Statutu przedstawiał prorektor ds. badań naukowych
i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko. Kilku sprawom (m.in.: skład Senatu, zasady zatrudniania w UR, tworzenie jednostek na prawach wydziału) poświecono szczególną uwagę i przy jednym głosie wstrzymującym Senat przyjął dokument z nowymi zapisami.
W dalszej kolejności rozpatrywano projekt Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, który, choć wywołał mniejsze emocje, został przyjęty większością głosów (przy dwóch głosach wstrzymujących się).

Z kolei Regulamin Wyborczy Studentów i Regulamin Wyborczy Doktorantów głosowane będą na najbliższym posiedzeniu.

Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia zreferowała projekty uchwał w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (w latach 2012-2015) oraz zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Po wysłuchaniu uwag zebrani przystąpili do głosowania. Senat zaakceptował proponowane treści (uchwała o laureatach i finalistach olimpiad – głosowanie jednomyślnie; zasady projektowania i weryfikacji programów kształcenia – 1 osoba przeciw, 5 osób wstrzymało sie od głosu).

W wyniku tajnego glosowania zaakceptowano propozycję Wydziały Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni dr hab. Marty Uberman oraz uzupełnienia Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich o osobę dr Ewy Bonusiak i Rady Bibliotecznej o studenta Marcina Karasia.

Jednomyślnie zaakceptowano przedstawiony Senatowi projekt uchwały o współpracy z instytucjami i uczelniami zagranicznymi.
Zgodnie głosowano ponadto nad propozycją uzupełnienia kwietniowej (278/04/2011) uchwały na temat zasad rekrutacji (dotyczy nauk o rodzinie oraz filologii polskiej).

Zebrani zaakceptowali także projekt uchwały, na wniosek Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie.

Na mocy podjętych przez Senat uchwał utworzone zostaną w UR dwa centra: Innowacyjnych Technologii oraz Modelowania Komputerowego.
Ostatnie, podjęte na styczniowym posiedzeniu Senatu uchwały dotyczyły Kodeksu etyki pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego niebędących nauczycielami oraz ustanowienia służebności gruntowej.

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-02-07 11:34
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-02-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-02-07
Stronę obejrzano: 3265 razy
[+]