Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 15.12.2011 r.
15.12.2011 r.

Z OBRAD SENATU

Punktem zatytułowanym: Realizacja projektów unijnych na Uniwersytecie Rzeszowskim rozpoczęło się 35/110/2011 posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (15 grudnia). Przedstawiona przez prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej dra hab. prof. UR Czesława Puchalskiego prezentacja była podsumowaniem programów, z których korzysta UR (projekty „miękkie” i „twarde”) oraz realnych efektów tej działalności.

W kolejnej części obrad prowadzący je Rektor, prof. dr hab. Stanisław Uliasz zaproponował projekt kalendarium i tematyki spotkań Senatu w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. Zaplanowano je na: 23 lutego, 29 marca, 26 kwietnia, 31 maja oraz 21 czerwca. W tej sprawie przyjęto uchwałę. 

Głosowano również i zaaprobowano wnioski w sprawach osobowych: przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Krupy (Wydział Ekonomii) na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na czas nieokreślony, ponadto w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego o przedstawiciela studentów.

Senat, na wniosek Senackiej Komisji ds. Decentralizacji i Finansów, podjął również uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok oraz w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.

W dalszej części obrad przyjęto  uchwałę w sprawie przekształcenia Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii (w Weryni) w pozawydziałowy, zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych (na prawach wydziału; od 1 września 2012 r.) oraz  uchwałę w sprawie uruchomienia studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym). 

Na styczniowe posiedzenie, po zapoznaniu się ze sprawą, zostało z kolei przesunięte głosowanie wniosku Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie uzupełnienia uchwały nr 278/04/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2012/2013 o zasady rekrutacji na studia II stopnia,  kierunek – nauki o rodzinie.

W końcowej części obrad, kiedy rozpatrywane są „sprawy różne” za dotychczasową współpracę podziękował ustępujący przewodniczący Samorządu Studenckiego – pan Grzegorz Kolasiński. Jego miejsce zajął  pan Dawid Paśko.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku prowadzący obrady prof. Stanisław Uliasz złożył członkom społeczności akademickiej serdeczne życzenia.

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-02-07 11:33
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-01-11
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-01-11
Stronę obejrzano: 2729 razy
[+]