Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.10.2011 r.
27.10.2011 r.

Z OBRAD SENATU

W porządku obrad posiedzenia Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 27 października br. przewidziano następujące sprawy:

  1. Uchwała w sprawie przyznania tytułu doktora honoris causa Wiesławowi Myśliwskiemu.
  2. Sprawa przyznania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Domenico Laforgia, rektorowi Uniwersytetu del Salento w Lecce (Włochy).    
  3. Sprawozdanie prorektora ds. studenckich i kształcenia z rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012.
  4. Sprawy różne.

Obradom przewodniczył, pod nieobecność rektora, prof. dra hab. Stanisława Uliasza, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. prof. UR inż. Czesław Puchalski.

Ze względów organizacyjnych obrady zainicjowało wystąpienie dr hab. prof. UR Elżbiety Dyni, podsumowujące przebieg tegorocznej rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim, m.in. pod względem frekwencji – liczby kandydatów oraz przyjętych na studia I, II, jednolite magisterskie oraz studia III stopnia a także kierunków cieszących sie największą popularnością. Ogółem na studia w UR przyjętych zostało prawie 9 tys. osób. Pani prorektor zwróciła przy tym uwagę na, spowodowany przede wszystkim postępami – na skalę ogólnopolską – niżu demograficznego, spadek zainteresowania studiami niestacjonarnymi i tendencją poszukiwania miejsc na studiach nieodpłatnych. W ożywionej dyskusji, która się w tych kwestiach wywiązała, akcentowano potrzebę dalszego doskonalenia systemu rekrutacji, optymalnych rozwiązań w zakresie terminów rekrutacyjnych, właściwej współpracy komisji rekrutacyjnych wszystkich szczebli z Działem Kształcenia. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono aktywnej promocji poszczególnych kierunków i osiągnięć Uniwersytetu.

W trakcie posiedzenia Senatu odbyły się również głosowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Wiesławowi Myśliwskiemu oraz w kwestii wyboru laudatora w tej uroczystości (głosowano nad kandydaturą prof. dra hab. Mariana Kisiela z Uniwersytetu Śląskiego). Ponadto zaakceptowana została propozycja nadania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Domenico Laforgia z Włoch. W odniesieniu do tych decyzji przyjęto stosowne uchwały.

Na koniec głosowano nad wnioskiem kanclerza mgra Jarosława Szlęzaka w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, dotyczącej działek przy ul. Cichej.


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-11-04 13:03
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2011-11-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-11-04
Stronę obejrzano: 2808 razy
[+]