Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Regulaminy studiów » Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
na Uniwersytecie Rzeszowskim
przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 28 maja 2009 r.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365),
 2. Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 224, poz. 1634).

 

Tworzenie studiów podyplomowych

§1.

 1. Studia podyplomowe mogą być tworzone przez jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich lub zawodowych.
 2. Studia podyplomowe mogą być tworzone przez jednostki, o których mowa w ust.1, przy współudziale innych uczelni, instytucji i organizacji. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów określają umowy zawarte między tymi jednostkami.
 3. Umowy o współpracy w zakresie studiów podyplomowych z podmiotami zewnętrznymi podpisuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 4. Jednostki organizacyjne prowadząc studia podyplomowe zobowiązane są do zapewnienia:
  1. kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
  2. sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów;
  3. materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników studiów;
  4. obsługi administracyjno-technicznej studiów.

§2.

 1. Studia podyplomowe są powoływane uchwałą rady wydziału na wniosek kierownika jednostki prowadzącej kształcenie (dyrektora instytutu, kierownika katedry lub zakładu, o ile nie wchodzi w skład instytutu bądź katedry), która wymaga zatwierdzenia przez dziekana.
 2. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, należy złożyć w Dziale Toku Studiów i Akredytacji w terminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą uruchomienia studiów.
 3. Wniosek powinien określać:
  1. nazwę studiów, tryb i czas trwania;
  2. adresatów studiów;
  3. warunki rekrutacji na studia podyplomowe;
  4. kwalifikacje (umiejętności) uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału lub rady jednostki pozawydziałowej, zawierający uchwałę w sprawie utworzenia studiów podyplomowych;
  2. program studiów, uwzględniający przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach, warunki ich zaliczenia oraz świadectwa ukończenia studiów;
  3. przewidywaną obsadę kadrową;
  4. wskazanie kandydata na kierownika studiów podyplomowych;
  5. preliminarz studiów podyplomowych (wzór nr 1 do niniejszego Regulaminu), który podlega zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych ze środków unijnych).
 5. Decyzję o uruchomieniu studiów podyplomowych podejmuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, na wniosek dziekana wydziału.
 6. W przypadku jednostek międzywydziałowych studia podyplomowe powołuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia na wniosek kierownika jednostki zaopiniowany przez radę.
 7. Studiami podyplomowymi kieruje kierownik, który powołany jest przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

§3.

 1. Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 150 godzin dydaktycznych i trwają co najmniej jeden semestr – z wyjątkiem studiów, o których mowa w ust. 3.
 2. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone według odrębnych przepisów, określających wymagania programowe studiów nadających uprawnienia nauczycielskie lub pedagogiczne.
 3. Studia podyplomowe dające uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej są prowadzone w wymiarze wynikającym z przepisów ogólnie obowiązujących.

§4.

 1. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych przez cztery kolejne edycje, kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek złożyć wniosek o ich likwidację.
 2. W przypadku nieuruchomienia kolejnej edycji studiów, kierownik winien poinformować o tym Dział Toku Studiów i Akredytacji.

 

Organizacja studiów podyplomowych

§5.

 1. Studia podyplomowe są samofinansującą się formą zajęć dydaktycznych, na którą sporządzany jest preliminarz kosztów i dochodów. Dochodami pokrywającymi wydatki prowadzenia zajęć są opłaty wnoszone przez słuchaczy.
 2. Wysokość opłaty za studia podyplomowe ustalana jest na podstawie kosztorysu sporządzanego przed każdą edycją studiów, zatwierdzanego przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
 3. Źródłami finansowania studiów podyplomowych mogą być także:
  1. dotacje,
  2. granty,
  3. środki finansowe pochodzące z umów zawartych z innymi podmiotami.
 4. Studia podyplomowe mogą być finansowane w całości lub w części z innych źródeł, między innymi z funduszy unijnych.
 5. Studia podyplomowe finansowane w całości lub w części ze źródeł wymienionych w ust. 4, podlegają procedurze określonej w niniejszym regulaminie.
 6. Studia podyplomowe są prowadzone w systemie niestacjonarnym. Organizację zajęć kierownik podaje do wiadomości słuchaczy.

§6.

 1. Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Prorektor ds. Studenckich
  i Kształcenia. Powołanie następuje na wniosek dziekana zaakceptowany przez radę wydziału kandydatury, spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnionych w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe. W przypadku jednostki międzywydziałowej, kierownika studiów podyplomowych powołuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, na wniosek kierownika jednostki, zaopiniowany przez radę. (Ustęp ten nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych ze środków unijnych).
 2. Do obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy:
  1. opracowanie toku i organizacji studiów podyplomowych;
  2. przeprowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe, zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych (nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych ze środków unijnych gdyż rekrutacja na te studia odbywa się na podstawie wewnętrznego regulaminu, opracowanego w ramach projektu);
  3. przedstawienie, do akceptacji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, listy kandydatów na studia, w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji (nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych ze środków unijnych);
  4. przygotowanie harmonogramu zajęć w porozumieniu z kierownikiem jednostki prowadzącej kształcenie;
  5. organizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji studiów podyplomowych. Zmiana zatwierdzonego przez radę wydziału planu studiów podyplomowych może być dokonana przez radę wydziału na wniosek kierownika jednostki prowadzącej kształcenie;
  6. kontrola jakości kształcenia;
  7. nadzór nad obsługą administracyjno-finansową studiów;
  8. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów podyplomowych obejmującej: ewidencję uczestników, teczki osobowe, protokoły zaliczeniowo-egzaminacyjne, dziennik zajęć i inne materiały dokumentujące przebieg studiów;
  9. prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania (świadectwa ukończenia studiów, odpisy świadectw);
  10. wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych;
  11. podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników;
  12. opiniowanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty za studia (nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych ze środków unijnych);
  13. wystawianie zaświadczeń umożliwiających słuchaczom korzystanie z czytelni Uniwersytetu.
 3. Korekta realizacji studiów podyplomowych podlega tej samej procedurze, co jego zatwierdzenie.
 4. Sporządzanie, po zakończeniu cyklu kształcenia na studiach podyplomowych, sprawozdania z realizacji. Sprawozdanie winno być sporządzone wg wzoru (wzór nr 2 do niniejszego Regulaminu) i przedłożone dziekanowi wydziału oraz Działowi Toku Studiów i Akredytacji, w terminie co najmniej 1 miesiąca od daty zakończenia zajęć dydaktycznych.
 5. Udzielanie, w miarę zaistniałej potrzeby, Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia, dziekanowi wydziału lub kierownikowi jednostki pozawydziałowej, dyrektorowi instytutu (kierownikowi katedry) informacji o realizowanych studiach podyplomowych.

§7.

 1. Zajęcia dydaktyczne, przewidziane planem studiów podyplomowych prowadzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Rzeszowskim, na podstawie umowy o dzieło. (wzór nr 3 do niniejszego Regulaminu).
 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może zlecić prowadzenie zajęć specjalistom spoza uczelni. Stosuje się w tych przypadkach odpowiednio „Uchwałę Senatu UR, w sprawie powierzania zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło”, z wyjątkiem postanowień o zasadach wynagradzania.
 3. Godziny realizowane przez nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych nie są wliczane do pensum dydaktycznego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, nauczyciel akademicki może uzupełnić pensum godzinami realizowanymi na studiach podyplomowych.
 4. Umowy zlecenia, umowy o dzieło (autorskie) oraz rachunki za wykonane prace na studiach podyplomowych podpisuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

§8.

 1. Nadzór nad bieżącą działalnością studiów podyplomowych sprawuje właściwy dziekan wydziału lub kierownik jednostki międzywydziałowej.
 2. W ramach uczelni nadzór nad funkcjonowaniem studiów podyplomowych sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, za pośrednictwem upoważnionego pracownika Działu Toku Studiów i Akredytacji.
 3. O wszelkich zmianach kierownik studiów podyplomowych informuje dziekana wydziału oraz Dział Toku Studiów i Akredytacji.
 4. W przypadku studia podyplomowe finansowane ze środków unijnych – rozliczenie następuje zgodnie z dokumentacją studiów.

 

Zadania Działu Toku Studiów i Akredytacji

§9.

Do zadań Działu Toku Studiów i Akredytacji należy:

 1. Załatwianie spraw formalnych związanych z tworzeniem i likwidacją studiów podyplomowych;
 2. Prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych obejmującej:
  1. akta dotyczące utworzenia studiów podyplomowych;
  2. ewidencję uczestników studiów podyplomowych;
  3. ewidencję wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
 3. Monitorowanie efektywności kształcenia na studiach podyplomowych.
 4. Informowanie kierowników studiów podyplomowych o przepisach dotyczących kształcenia na studiach podyplomowych.

 

Tryb rekrutacji

§10.

 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych.
 2. Szczegółowe warunki przyjęć na studia podyplomowe określa rada wydziału, a w przypadku jednostek międzywydziałowych Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 3. Kandydat na studia podyplomowe składa w dziekanacie wydziału lub sekretariacie jednostki międzywydziałowej następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia (wzór nr 4 do niniejszego Regulaminu);
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. i inne dokumenty , o ile są wymagane w zasadach rekrutacji.
 4. Rekrutacja na studia podyplomowe finansowane ze środków unijnych odbywa się na podstawie regulaminu wewnętrznego opracowanego dla potrzeb projektu.

 

Zasady odpłatności za studia podyplomowe

§11.

 1. Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne.
 2. Opłata za studia podyplomowe powinna być wniesiona początkiem każdego semestru.
 3. Kierownik studiów podyplomowych może podjąć, na pisemny wniosek uczestnika, decyzję o wniesieniu opłaty za studia w częściach (raty) lub o przesunięciu terminu płatności.
 4. Niewniesienie opłaty po upływie dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty skutkuje skreśleniem uczestnika z listy.
 5. Wniesiona przez kandydata na studia podyplomowe opłata jest zwracana w całości w przypadku, gdy kierownik studiów decyduje o nierozpoczynaniu zajęć na studiach np. z powodu niewystarczającej do uruchomienia studiów liczby kandydatów.
 6. Jeżeli uczestnik studiów podyplomowych zrezygnuje z uczestnictwa ze studiów w czasie semestru, opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz duplikatów wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za ten dokument, ustalonej odrębnym zarządzeniem Rektora.
 8. Uregulowanie wszystkich opłat jest warunkiem wydania dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych.

§12.

Opłaty pobierane przez Uczelnię od uczestników studiów przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów działalności studiów podyplomowych, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem. Nadwyżka dzielona jest na zasadach określonych w Regulaminie decentralizacji finansowej w UR.

§13.

Rektor w drodze zarządzenia określa zasady wynagradzania kierownika studiów podyplomowych, obsługi administracyjnej i finansowej.

§14.

Zapisy § 11, 12 i 13 nie mają zastosowania do studia podyplomowe finansowanych ze środków unijnych.

 

Prawa i obowiązki słuchaczy

§15.

W sprawach objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Od decyzji kierownika przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w przypadku studiów międzywydziałowych i pozawydziałowych do nadzorującego studia podyplomowe Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

§16.

 1. Słuchacza studiów podyplomowych obowiązuje czynny udział w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe składanie egzaminów i zaliczeń, jak również wypełnianie innych obowiązków dydaktycznych określonych planem i programem studiów np. praca końcowa. Plan studiów podyplomowych określa, z których przedmiotów obowiązuje egzamin, a z których zaliczenie.
 2. Słuchacz ma obowiązek wnosić terminowo opłaty za zajęcia dydaktyczne. Warunki wnoszenia opłaty są ustalone przez kierownika studiów podyplomowych, który podaje je do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych w ramach projektów unijnych).
 3. Nie ma możliwości umorzenia słuchaczowi studiów podyplomowych opłaty za zajęcia dydaktyczne (nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych w ramach projektów unijnych).

§17.

Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w sytuacji:

 1. rezygnacji słuchacza ze studiów podyplomowych;
 2. niewypełnienia przez słuchacza studiów podyplomowych obowiązków wynikających z planu studiów i niniejszego regulaminu;
 3. zaległości z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne (nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych w ramach projektów unijnych).

§18.

 1. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości studiowania według indywidualnego planu lub indywidualnego planu i programu studiów. W uzasadnionych przypadkach kierownik może zwolnić uczestnika studiów podyplomowych z obowiązku udziału w części zajęć przewidzianych planem.
 2. Jednocześnie można studiować na dwu lub więcej studiach podyplomowych (nie dotyczy studiów podyplomowych finansowanych w ramach projektów unijnych).

§19.

Słuchacz obowiązany jest powiadomić niezwłocznie organizatora studiów o zmianie nazwiska i adresu. W razie niepowiadomienia, pisma wysłane na ostatni podany adres uważa się za doręczone.

§20.

Na studiach podyplomowych nie ma możliwości uzyskania urlopu dziekańskiego

§21.

Organizację roku akademickiego na studiach podyplomowych ustala kierownik studiów podyplomowych.

§22.

 1. Studia podyplomowe odbywają się według planów i programów ustalonych przez radę wydziału.
 2. Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz wniesienie ustalonych opłat.
 3. Szczegółowy zakres wymagań z poszczególnych zajęć (znajomość literatury, wykonanie prac kontrolnych itp.) ustala nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.

§23.

 1. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów podyplomowych oraz po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, słuchacz studiów podyplomowych składa kartę zaliczeniowo – egzaminacyjną do kierownika studiów podyplomowych w celu uzyskania zaliczenia.
 2. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający przedmiot.
 3. Termin egzaminu powinien być podany do wiadomości słuchaczy nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu.
 4. Jeżeli zajęcia z określonego przedmiotu są prowadzone więcej niż przez jedną osobę, egzamin może być przeprowadzony kolegialnie, przez każdą z nich lub przez wyznaczoną osobę. O wyborze trybu egzaminu decyduje kierownik studiów podyplomowych.

§24.

Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie przez kierownika studiów podyplomowych oceny niedostatecznej do karty słuchacza i do protokołu egzaminacyjnego. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić w terminie do 7 dni.

§25.

 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.
 2. Dziekan, na wniosek słuchacza studiów podyplomowych lub nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z określonego przedmiotu lub z urzędu, może wyznaczyć komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności słuchacza studiów podyplomowych.
  W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Studiów w UR.

§26.

Przy zaliczeniu przedmiotów i składaniu egzaminów stosuje się następującą skalę ocen:


bardzo dobry

bdb

5,0

dobry plus

db plus

4,5

dobry

db

4,0

dostateczny plus

dst plus

3,5

dostateczny

dst

3,0

niedostateczny

ndst

2,0

zaliczenie bez oceny

 

zal

 §27.

 1. W zależności od planu studiów podyplomowych słuchacza może obowiązywać udział w seminarium i napisanie pracy końcowej.
 2. Recenzji pracy końcowej powinien dokonać jeden recenzent, co najmniej doktor.
 3. Oceny pracy końcowej dokonuje jej opiekun (promotor).

§28.

 1. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych może być wpisany ostateczny wynik ukończenia studiów stosując następującą skalę ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny. Jest to możliwe, gdy co najmniej trzy przedmioty były zaliczone na ocenę lub kończyły się egzaminem. Ostateczny wynik studiów ustala się poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych w trakcie nauki.
 2. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny według zasad:
 3. - do 3,5

  dostateczny

  - od 3,51 do 4,49

  dobry

  - od 4,5

  bardzo dobry

 4. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych może nastąpić bez oceny,
  z wynikiem pozytywnym.
 5. Decyzja, co do sposobu określenia wyniku ukończenia studiów podyplomowych na świadectwie jest podejmowana równocześnie z decyzją o uruchomieniu studiów podyplomowych.

 

Dokumentacja przebiegu toku studiów

§29.

 1. Uczelnia zakłada teczkę osobową słuchacza studiów podyplomowych, w której powinny znajdować się następujące dokumenty:
  1. podanie kandydata o przyjęcie na studia wraz z decyzją kierownika o przyjęciu;
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. karty zaliczeniowo-egzaminacyjnej słuchacza (wzór nr 5);
  4. jeżeli słuchacz był zobowiązany do napisania pracy dyplomowej – jeden egzemplarz tej pracy oraz ocena recenzenta;
  5. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - egzemplarz do akt;
  6. potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego odpisu.
 2. Teczkę osobową słuchacza przechowuje się w archiwum uczelni analogicznie jak akta osobowe studentów.

§30.

 1. Rejestr słuchaczy jest jeden dla wydziału. W przypadku studiów podyplomowych prowadzonych przez jednostki międzywydziałowe rejestr prowadzi Dział Toku Studiów i Akredytacji.
 2. Do rejestru wpisuje się następujące dane:
  1. liczbę porządkową,
  2. datę rozpoczęcia studiów,
  3. imię i nazwisko,
  4. datę i miejsce urodzenia,
  5. informacje o posiadanym dyplomie ukończenia studiów wyższych (nazwa uczelni - kierunek studiów, data wydania i numer dyplomu)
  6. datę ukończenia studiów lub skreślenia z listy.

§31.

Przebieg studiów dokumentowany jest w:

 1. protokołach egzaminacyjnych, zawierających nazwę przedmiotu, imiona i nazwiska słuchaczy, oceny, datę i podpis egzaminatora,
 2. karcie zaliczeniowo – egzaminacyjnej.

§32.

Zakończenie studiów odnotowuje się w:

 1. rejestrze słuchaczy,
 2. rejestrze wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

§33.

 1. Uczelnia wydaje absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego w rozporządzeniu. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa i dwa odpisy.
 2. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent studiów podyplomowych może wystąpić do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów.

§34.

Jednostka uczelni, będąca organizatorem studiów podyplomowych, zobowiązana jest prowadzić podstawową dokumentację studiów podyplomowych:

 1. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów określające treści nauczania, wskazówki metodyczne, wykaz literatury, wykaz niezbędnych środków dydaktycznych, podpisane przez autora programu (wraz z wyciągiem z protokołu posiedzenia rady wydziału, która je zatwierdziła),
 2. Protokoły z przebiegu egzaminów.

 

Postanowienia końcowe

§35.

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych.
 2. W przypadku studiów podyplomowych działających na zasadzie porozumienia z konkretnym podmiotem (przedsiębiorstwo, instytucja, stowarzyszenie itp.), Rektor może uregulować sprawy tych studiów odmiennie aniżeli w niniejszym regulaminie, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby zleceniodawcy i nie jest to sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych i z obowiązującymi przepisami.

§36.

W sprawach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych nieuregulowanych niniejszymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 224, poz. 1634)

§37.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2009/2010 i przestaje obowiązywać Regulamin przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 23.02.2006 r. ze zmianą z dnia 29 listopada 2007 r.

 

Wzór nr 1 do Regulaminu Studiów Podyplomowych - KOSZTORYS REALIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wzór nr 2 do Regulaminu Studiów Podyplomowych - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wzór nr 3 do Regulaminu Studiów Podyplomowych - UMOWA O DZIEŁO

Wzór nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych - PODANIE - KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA STUDIA PODYPOLOMOWE

Wzór nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych - KARTA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-02-22 09:47
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2011-02-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-02-22
Stronę obejrzano: 14092 razy
[+]