Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.11.2019 r.
28.11.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 28 listopada 2019 r.

 

 

 1. Zmiany w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki otwartości dostępu do badań naukowych wraz z danymi badawczymi uzyskanymi w jednostkach naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uzupełnienie składu senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 4. Informacja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o wynikach rekrutacji na bieżący rok akademicki oraz liczbie studentów UR.
 5. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim – sprawozdanie za rok akademicki 2018/2019.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Zmiany w Uchwale nr 413/02/2019 Senatu UR z dnia 28 lutego 2019 r.
  w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych
  w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Projekt uchwały w sprawie: przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych: historia.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych: wiedza
  o społeczeństwie.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu: Termomodernizacja Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego Ds. Laura, Ds. Filon, Ds. Hilton, Ds. Merkury w Rzeszowie.
 12. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-12-02 12:52
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-12-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-12-02
Stronę obejrzano: 193 razy
[+]