Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.06.2019 r.
27.06.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 27 czerwca 2019 r.

 

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020.
 2. Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr inż. Barbary Oskroby na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Sprawy osobowe:
  –    wniosek Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie Prof. Dr. Na Song na stanowisku profesora wizytującego.
 4. Ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora.
 5. Informacja Prorektora ds. Finansów i Organizacji na temat sytuacji finansowej Uczelni na tle innych uniwersytetów.
 6. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2019 rok.
 7. Uchwalenie Regulaminu wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na UR.   
 9. Zatwierdzenie uchwały w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2020/2021.
 10. Projekt uchwały Senatu w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Przyjęcie uchwały w prawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się na UR.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Uniwersyteckiego Centrum Dydaktycznego (UCD).
 13. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-07-02 14:31
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-07-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-07-02
Stronę obejrzano: 342 razy
[+]