Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Technologia żywności i żywienia
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia

 1. Kandydat powinien:
 1. wykazywać chęć samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk rolniczych wynikającą z pasji do badań naukowych, z doświadczenia, zainteresowań, zdobywania i popularyzacji wiedzy, inspiracji i definiowanych przez siebie problemów badawczych;
 2. wskazane jest ukończenie studiów (II stopnia lub jednolitych magisterskich) rolniczych, ogrodniczych, chemicznych lub przyrodniczych ze względu na wieloaspektowość dyscypliny;
 3. posiadać doświadczenie w samodzielnym lub zespołowym uprawianiu nauki oraz samodzielnie formułować i konstruować koncepcję rozwiązania problemu badawczego.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna, w tym:
 1. tematyka, metodyka, wyniki pracy magisterskiej;
 2. motywy podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie i zamierzenia dalszego rozwoju naukowego;
 3. zakres planowanych badań w ramach dysertacji doktorskiej (tematyka, cel, hipotezy badawcze, sposoby rozwiązania problemu badawczego, istotność podejmowanego problemu, dotychczasowa wiedza na podejmowany temat).
 1. Brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe, w tym:
 1. publikacje naukowe (dostarczone w formie kserokopii);
 2. potwierdzona przez opiekuna naukowego aktywność w akademickich kołach naukowych (potwierdzony czynny udział w realizacji projektów badawczych, wystąpień na konferencjach i w wydarzeń naukowych, praca w zespołach badawczych);
 3. potwierdzona aktywność w towarzystwach naukowych (potwierdzenia j.w.).

 

 1. Znajomość języków obcych (udokumentowana certyfikatem potwierdzającym znajomość nowożytnego języka) – w zależności od poziomu zaawansowania.
 2. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o potencjale naukowym kandydata.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-03 09:27
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Stronę obejrzano: 509 razy
[+]