Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Nauki socjologiczne
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki socjologiczne

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki socjologiczne skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności posiadających tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu socjologii lub innego kierunku pokrewnego.
 2. Kandydat powinien:
 1. prezentować szeroką, zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę na temat rzeczywistości społecznej w zakresie zagadnień stanowiących kanon wykształcenia socjologicznego, a także umiejętność krytycznej analizy i interpretacji naukowych tekstów socjologicznych zarówno klasycznych jak i współczesnych;
 2. rozumieć złożone problemy współczesnego świata oraz znać istniejące paradygmaty i teorie pozwalające je wyjaśniać i rozumieć;
 3. posiadać – potwierdzoną wcześniejszymi dokonaniami – wiedzę metodologiczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na prowadzenie samodzielnych badań naukowych oraz wysoką motywację do prowadzenia badań spełniających najwyższe standardy warsztatowe i etyczne;
 4. mieć zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz zdolność krytycznego interpretowania zagadnień życia społecznego, problemów społecznych oraz treści prezentowanych w dyskursie publicznym;
 5. posiadać skonkretyzowane zainteresowania wybranym szczegółowym problemem z zakresu nauk socjologicznych w stopniu umożliwiającym mu na wstępne sformułowanie tematu przyszłej rozprawy doktorskiej, a także wykazać się znajomością literatury naukowej dotyczącej tego problemu.
 1. Wśród kandydatów w dyscyplinie nauki socjologiczne będą brane pod uwagę w szczególności:
 1. przedłożona koncepcja badań,
 2. znajomość literatury przedmiotu,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym w dyscyplinie nauki socjologiczne:

 

 1. opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca potencjału naukowego kandydata;
 2. przygotowanie w formie pisemnej wstępnej koncepcji proponowanego tematu badawczego planowanego do podjęcia w ramach rozprawy doktorskiej.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-03 09:25
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Stronę obejrzano: 370 razy
[+]