Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Literaturoznawstwo
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej literaturoznawstwo

  1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie literaturoznawstwo skierowane jest do osób aspirujących do pracy naukowej jako badacz literatury lub pragnących realizować swoje zainteresowania naukowe związane z tą dyscypliną oraz ewentualnie posiadających udokumentowane osiągnięcia badawcze.
  2. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, w szczególności posiadające dyplom ukończenia  studiów wyższych magisterskich z filologii.
  3. Kandydat musi mieć średnią ocen z przebiegu toku studiów co najmniej 4,50.
  4. Podstawą rozmowy kwalifikacyjnej jest wiedza kandydata z zakresu historii literatury epoki, stanowiąca przedmiot zainteresowań naukowych kandydata.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-03 09:22
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Stronę obejrzano: 368 razy
[+]