Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Ekonomia i finanse
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie ekonomia i finanse  skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności do osób:
  1. posiadających silną motywację i predyspozycje do prowadzenia pracy badawczej;
  2. z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny po kierunku studiów ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewnym.
 2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  1. wykaz publikacji naukowych;
  2. wykaz wystąpień na konferencjach naukowych,  sympozjach etc. (ewentualnie zaświadczenia/certyfikaty o czynnym udziale w tego typu wydarzeniach naukowych);
  3. rekomendacja/opinia samodzielnego pracownika naukowego;
  4. zaświadczenia dokumentujące udział w projektach badawczych, stażach naukowych, itp.;
  5. charakterystyka zainteresowań naukowych (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami);
  6. zarys koncepcji badań planowanych do realizacji w ramach szkoły doktorskiej (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).
 3. Rozmowa kwalifikacyjna będzie obejmowała między innymi ocenę:
  1. przedłożonej koncepcji badań;
  2. znajomości zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami naukowymi;
  3. motywacji ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-03 09:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Stronę obejrzano: 519 razy
[+]