Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Prorektorzy » Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Rzeszów, 1 września 2008 r.

Szanowna Pani
Dr hab. Elżbieta Dynia prof. UR
PROREKTOR
DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarządzenie o przydziale zakresu kompetencji

Zgodnie z art. 66 ust.2, pkt 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 ust.3 pkt f Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego powierzam Pani Prorektor stałe zastępstwo w prowadzeniu spraw związanych z bieżącą działalnością uczelni oraz jej dalszym rozwojem.

Do zakresu działania Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie kształcenia na studiach I, II stopnia oraz III stopnia (studia doktoranckie).
 2. Koordynacja i kontrola spraw związanych z kształceniem w zakresie obsady kadrowej nauczycieli akademickich (na kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach).
 3. Organizowanie promocji kształcenia i nadzorowanie spraw związanych z rekrutacją na studia prowadzone przez Uniwersytet.
 4. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem planów studiów i programów nauczania oraz nadzór nad ich realizacją.
 5. Nadzór nad realizacją obowiązującego pensum dydaktycznego przez nauczycieli akademickich oraz rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zleconych.
 6. Organizowanie i nadzór nad praktykami studenckimi.
 7. Nadzór nad prowadzonymi przez UR samodzielnie i na podstawie umów z innymi jednostkami studiami podyplomowymi, kursami i innymi formami uzupełniania wiedzy.
 8. Nadzór nad strukturą zatrudnienia pracowników inżynieryjno - technicznych i naukowo- technicznych oraz administracyjnych zatrudnionych w instytutach, katedrach i innych
  jednostkach organizacyjnych UR (w zakresie kompetencji Pani Prorektor).
 9. Inicjowanie i nadzór nad afiliowaniem przez UR kierunków kształcenia w szkołach wyższych i kolegiach.
 10. Nadzór nad organizowaniem inauguracji roku akademickiego, uroczystością wręczenia "Lauru Rektora" i innymi przedsięwzięciami promującymi studentów i absolwentów UR.
 11. Sprawowanie nadzoru nad materialno - bytowymi, zdrowotnymi i kulturalnymi warunkami życia studentów.
 12. Podejmowanie decyzji w sprawach kandydatów na studentów i studentów-cudzoziemców.
 13. Współdziałanie z Samorządem Studentów UR oraz Radą Osiedla Studenckiego (Radami Mieszkańców).
 14. Opieka nad organizacjami studenckimi działającymi w UR.
 15. Reprezentowanie UR w UKA.
 16. Nadzór nad procesem akredytacji prowadzonym w jednostkach UR.
 17. Podejmowanie decyzji finansowych określonych w odrębnym upoważnieniu.
 18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora.

Pani Prorektor podlegają:

 1. Dział Toku Studiów
 2. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 3. Dział Spraw Studenckich i Akredytacji oraz Biuro Karier
 4. Studium Kulturalno - Oświatowe; Zespół "Resovia Saltans"
 5. Centrum Kultury i Języka Polskiego " Polonus"
 6. Międzywydziałowy Instytut Filozofii
 7. Dziekani w zakresie Pani kompetencji
 8. Studia podyplomowe w zakresie Pani kompetencji
 9. Kierownicy rejonów w zakresie Pani kompetencji
 10. KU AZS
 11. Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Równocześnie zlecam Pani Prorektor opiekę nad:

 1. Senacką Komisją ds. Dydaktyki i Wychowania
 2. Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów i Dyscyplinarną Komisją Odwoławczą
 3. Komisją Dyscyplinarną ds. Doktorantów i Dyscyplinarną Komisją Odwoławczą.

REKTOR

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-09-01 14:12
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-01
Stronę obejrzano: 3015 razy
[+]