Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Prorektorzy » Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Rzeszów, 1 września 2008 r.

Szanowny Pan
Dr hab. Aleksander Bobko prof. UR
PROREKTOR
DS. BADAŃ NAUKOWYCH
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarządzenie o przydziale zakresu kompetencji

Zgodnie z art. 66 ust.2, pkt 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 ust.3 pkt f Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego powierzam Panu Prorektorowi stałe zastępstwo w prowadzeniu spraw związanych z bieżącą działalnością uczelni oraz jej dalszym rozwojem.
Do zakresu działania Pana Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą należy:

 1. Koordynacja i kontrola planowania, organizacji i finansowania badań naukowych.
 2. Nadzorowanie prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację badań własnych i działalności statutowej.
 3. Inicjowanie i nadzorowanie działań związanych z pozyskiwaniem i rozdziałem środków na zakup aparatury naukowej i dydaktycznej.
 4. Kierowanie sprawami związanymi z zawieraniem, realizowaniem i rozliczaniem umów o prace naukowo - badawcze zlecane przez jednostki gospodarcze, urzędy i inne jednostki.
 5. Koordynowanie rozwoju kadry naukowej, a w szczególności:
  • przygotowywanie wniosków w sprawie nadania tytułu naukowego,
  • koordynowanie prac przy przygotowywaniu wniosków w sprawie uzyskiwania praw doktoryzowania i habilitowania,
  • nadzorowanie prac związanych z procedurą przewodów doktorskich i habilitacyjnych otwartych w UR oraz innych uczelniach,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i urlopów naukowych.
 6. Organizowanie, we współudziale z innymi jednostkami UR uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UR, tytułu profesora honorowego UR, promocji doktorskich i habilitacyjnych.
 7. Inicjowanie, organizowanie i rozwijanie kontaktów z placówkami naukowymi w kraju i za granicą.
 8. Nadzór nad realizacją umów o współpracy naukowej i dydaktycznej, zawartych przez Uniwersytet Rzeszowski z innymi uczelniami i jednostkami naukowo - badawczymi.
 9. Inspirowanie i nadzór nad projektami przygotowywanymi i realizowanymi pod egidą Unii Europejskiej i lokalnymi programami, przeznaczonymi dla wyższych uczelni.
 10. Reprezentowanie Uniwersytetu Rzeszowskiego w konsorcjach i organizacjach regionalnych europejskich uniwersytetów, w ramach ogólnych zasad współpracy.
 11. Współpraca ze służbami Wojewody i Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie wspólnych poczynań na arenie międzynarodowej.
 12. Inspirowanie i koordynowanie sesji i konferencji naukowych.
 13. Kwalifikowanie kandydatów na wyjazdy zagraniczne (delegacje, staże, konferencje) oraz nadzór nad ich przebiegiem.
 14. Współdziałanie z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia w działaniach związanych ze studiami zagranicznymi naszych studentów.
 15. Organizowanie wizyt delegacji zagranicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 16. Podejmowanie decyzji finansowych określonych w odrębnym upoważnieniu.
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora.

Panu Prorektorowi podlegają:

 1. Dział Nauki
 2. Dział Współpracy z Zagranicą
 3. Wydawnictwo UR (wraz z Drukarnią)
 4. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
 5. Centrum Kształcenia Ekologicznego.

Równocześnie zlecam Panu Prorektorowi opiekę nad:

 1. Komisją Senacką d.s. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 2. Komisją Dyscyplinarną I Stopnia dla Nauczycieli Akademickich
 3. Radą Biblioteczną.

REKTOR

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-09-01 14:11
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-01
Stronę obejrzano: 2739 razy
[+]