Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2007
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2007.

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2007.

 

Uchwały Senatu UR z dnia 20 grudnia 2007 r.

 1. Uchwała w sprawie wydzielenia ze struktury Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych
 2. Uchwała w sprawie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2008-2012
 3. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Uczelni
 4. Uchwała w sprawie współpracy z zagranicznymi uczelniami

 

Uchwały Senatu UR z dnia 29 listopada 2007 r.

 1. Uchwała w sprawie utworzenia studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 2. Uchwała w sprawie nadani Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Zbigniewowi Zioło.
 3. Zgodna na zrzeczenie się przez Uniwersytet Rzeszowski na rzecz gminy Rzeszów, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Rzeszowie, Obr. Zalesie- działki nr 1499 i 1506.
 4. Zgoda na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy:
  • Uniwersytetem Rzeszowskim-nieruchomość położona przy ul. Hoffmanowej
  • i Miastem Rzeszów- nieruchomość położona przy ul. Karola Karpa
 5. Uchwała w sprawie przeprowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zadań wynikających z programu "Zdolny Uczeń", zleconego przez MEN
 6. Uchwała w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim (wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Instytutem Katalizy i Fizyko-Chemii Powierzchni PAN w Krakowie) "Konsorcjum Nanotech".

 

Uchwały Senatu UR z dnia 27 września 2007 r.

 1. w sprawie poparci kandydata z Akademii Muzycznej w Katowicach do Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 2. w sprawie rozpoczęcia inwestycji kompleksu naukowo-dydaktycznego w Rzeszowie-Zalesiu
 3. w sprawie zatwierdzeni kandydatów z Uniwersytetu Rzesowskiego do Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 

Uchwała Senatu UR z dnia 21 czerwca 2007 r.

 1. w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Uchwały Senatu UR z dnia 31 maja 2007 r.

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego
 2. Uchwała w sprawie: ocena działalności Uniwersytetu, zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora oraz ocena działalności Rektora
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2007
 4. Uchwała w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku politologia, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym
 5. Uchwała w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia, w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii
 6. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych opłat za :
  • zajęcia na studiach niestacjonarnych,
  • za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  • za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  • za zajęcia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,
  • za zajęcia nieobjęte planem studiów
   oraz szczegółowych warunków obniżania lub umarzania opłat.
 7. Uchwała w sprawie zmian w Statucie UR
 8. Uchwała w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich

 

Uchwały Senatu UR z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 1. Uchwała Senatu UR w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (w działalności dydaktycznej) na 2007 rok.
 2. Uchwała Senatu w sprawie ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
 3. Uchwała w sprawie przyznania uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (Wydział Medyczny).
 4. Uchwała akceptująca wnioski o przyznanie indywidualnych nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Uchwała akceptująca wnioski o przyznanie zespołowych nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uchwały Senatu UR z dnia 29 marca 2007 r.

 1. Uchwała w sprawie powołania od roku 2008/2009 studiów I stopnia na kierunku "technologia żywności i żywienie człowieka" (Wydział Biologiczno-Rolniczy).
 2. Uchwała w sprawie przyznania Wydziałowi Wychowania Fizycznego uprawnień
  do nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na nabycie przez Uniwersytet Rzeszowski prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych
  w Rzeszowie - Zalesiu oraz prawa wieczystego użytkowania działki nr 2759/2 (...) z przeznaczeniem na działalność dydaktyczno-rozwojową i naukową Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na nabycie przez Uniwersytet prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Rzeszowie
  przy ul. Zelwerowicza, z przeznaczeniem na cele badawczo-rozwojowe i dydaktyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała Senatu zezwalająca Rektorowi Uniwersytetu na zawarcie umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 1060 nauczycieli zatrudnionych w województwie podkarpackim, przygotowujących do nauczania drugiego przedmiotu.
 6. Uchwała zatwierdzająca prowizorium budżetowe na I kwartał 2007 roku.
 7. Uchwała zatwierdzająca regulamin studiów.
 8. Uchwała Senatu UR w sprawie zaopiniowania wniosków o odznaczenia państwowe.
 9. Uchwała Senatu UR w sprawie zaopiniowania wniosków o Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 10. Uchwała w sprawie wypowiadania stosunku pracy nauczycielom akademickim
  w związku z uzyskaniem uprawnień do emerytury i osiągnięciem wieku emerytalnego.
 11. Uchwała Senatu UR w sprawie ustawy lustracyjnej.

 

Uchwały Senatu UR z dnia 22 lutego 2007 r.

 1. Uchwała udzielająca zgody Senatu UR na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków dydaktycznych i domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego: budynki dydaktyczne C5, D1, D3, przy ul. Ofiar Getta 4, Hoffmanowej 8, Jałowego 24, Towarnickiego, Wyspiańskiego 4, DS. Hilton, Dom Asystenta Mrowisko, DS. Olimp.
 2. Uchwała w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 studiów doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku socjologia.
 3. Uchwała w sprawie uzupełnienie składu komisji senackich.
 4. Uchwała w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo (Wydział Socjologiczno-Historyczny).

 

Uchwały Senatu UR z dnia 25 stycznia 2007 r.

 1. Uchwała Senatu w sprawie nadania sali seminaryjnej nr 2 imienia prof. Tomasza Opasa (wniosek RW Prawa).
 2. Uchwała udzielająca zgody Senatu na zaciągnięcie przez JM Rektora zobowiązania wekslowego w celu spełnienia wymogu formalnego, związanego z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: "Utworzenie na terenie całego kraju sieci Centrów Kształcenia na Obszarach Wiejskich".
 3. Uchwała udzielająca zgody Senatu na zaciągnięcie przez JM Rektora zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy
  na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej Adaptacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Iwoniczu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 4. Uzupełnienie w uchwale Senatu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
  Uzupełnienie: §16 a - dotyczy studiów doktoranckich.
 5. Uchwała Senatu UR - stanowisko wobec projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z reformą kształcenia nauczycieli.
 6. Uchwała w sprawie uruchomienia procedury o nadanie tytułów doctora honoris causa: Profesorowi Feliksowi Kirykowi oraz Profesorowi Józefowi Szajnie, a także powołania recenzentów dorobku naukowego kandydatów.
 7. Uchwała w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki UR mgr Krystyny Serwatko.
 8. Uchwała w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia:
  • grafika - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
  • administracja - Wydział Prawa
  • informatyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • turystyka i rekreacja, II stopnia - Wydział WF
  • ratownictwo medyczne - Wydział Medyczny (2007/2008).

Wstawił:Szczęsny Jan 2008-03-18 08:16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-03-18
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-03-18
Stronę obejrzano: 11258 razy
[+]