Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Regulaminy studiów » Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23.02.2006 r.

Ze zmianą z dnia 29 listopada 2007 r.(tekst jednolity)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365),
 2. Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 z późniejszymi zmianami),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 149, poz. 1233)

 

Część pierwsza
Przepisy dotyczące słuchaczy studiów podyplomowych

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych i kursów.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o słuchaczu studiów podyplomowych należy przez to rozumieć także słuchacza kursu.

§2.

 1. Studia podyplomowe są samofinansującą się formą zajęć dydaktycznych, na którą sporządzany jest preliminarz kosztów i dochodów. Dochodami pokrywającymi wydatki prowadzenia zajęć są opłaty wnoszone przez słuchaczy, których wysokość jest zatwierdzana przez Rektora na podstawie przedłożonego kosztorysu.
 2. Godziny realizowane przez nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych nie są wliczane do pensum dydaktycznego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prorektora ds. kształcenia, nauczyciel akademicki może uzupełnić pensum godzinami realizowanymi na studiach podyplomowych.

§3

W sprawach objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych lub kursu. Od decyzji kierownika przysługuje odwołanie do dziekana wydziału .

§4

 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku kursu uczestnikami mogą być także osoby, które posiadają tylko świadectwo dojrzałości. chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Szczegółowe warunki przyjęć na studia podyplomowe określa rada wydziału, a w przypadku jednostek międzywydziałowych prorektor ds. kształcenia, które to organy uczelni powołują studia podyplomowe lub kurs.
 3. Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
  1. Kwestionariusz podania - wzór nr 1,
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. Inne, ustalone przez kierownika studiów podyplomowych.

§5

Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w sytuacji:

 1. Rezygnacji słuchacza studiów podyplomowych,
 2. Niewypełnienia przez słuchacza studiów podyplomowych obowiązków wynikających z planu studiów lub kursu i niniejszego regulaminu,
 3. Zaległości z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne.

Organizacja studiów podyplomowych.

§5a

 1. Studia podyplomowe i kursy są powoływane uchwałą rady wydziału na wniosek kierownika jednostki prowadzącej kształcenie (dyrektora instytutu, kierownika katedry lub zakładu, o ile nie wchodzi w skład instytutu bądź katedry), która wymaga zatwierdzenia przez dziekana. W przypadku jednostek międzywydziałowych studia podyplomowe i kursy powołuje prorektor ds. kształcenia na wniosek kierownika jednostki
 2. Studiami podyplomowymi i kursami kieruje kierownik, który powołany jest przez Prorektora ds. Kształcenia na wniosek dziekana wydziału.

3. Kierownika kursu powołuje dziekan wydziału na wniosek dyrektora instytutu (kierownika katedry lub zakładu).

§5b

Studia podyplomowe i kursy są prowadzone w systemie zaocznym lub wieczorowym.. Organizację zajęć Kierownik podaje do wiadomości słuchaczy.

§5c

Do kompetencji Kierownika należą sprawy związane z organizacją studiów podyplomowych i kursów, a w szczególności:

 1. opracowanie toku i organizacji studiów podyplomowych i kursów,
 2. przeprowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe i kursy,
 3. przygotowanie harmonogramu zajęć w porozumieniu z kierownikiem jednostki prowadzącej kształcenie,
 4. organizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji studiów podyplomowych lub kursów. Zmiana zatwierdzonego przez Radę Wydziału planu studiów podyplomowych lub kursu może być dokonana przez Radę Wydziału na wniosek kierownika jednostki prowadzącej kształcenie. W przypadku jednostek międzywydziałowych korekty dokonuje Prorektor ds. Kształcenia na wniosek kierownika tej jednostki,
 5. Dbałość o prawidłowy przebieg zajęć dydaktycznych,
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi studiami podyplomowymi lub kursem,
 7. Przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie realizacji zatwierdzonego kosztorysu. Korekta realizacji studiów podyplomowych lub kursu podlega tej samej procedurze, co jego zatwierdzenie.
 8. Sporządzenie, po zakończeniu cyklu kształcenia na studiach podyplomowych lub kursie sprawozdania z realizacji. Sprawozdanie winno być sporządzone wg wzoru (Wzór nr 2) i przedłożone dziekanowi wydziału lub osobie przez niego upoważnionej oraz przedłożenie do Działu Toku Studiów, w terminie najpóźniej 1 miesiąca od daty zakończenia zajęć dydaktycznych,
 9. Udzielanie, w miarę zaistniałej potrzeby, prorektorowi ds. kształcenia, dziekanowi wydziału lub upoważnionej przez niego osobie, dyrektorowi instytutu (kierownikowi katedry) informacji o realizowanych studiach podyplomowych lub kursie,
 10. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie realizowanych studiów podyplomowych lub kursów.

§5d

 1. W ramach uczelni nadzór nad funkcjonowaniem studiów podyplomowych sprawuje prorektor ds. kształcenia za pośrednictwem upoważnionego pracownika Działu Toku Studiów.
 2. Kierownik studiów podyplomowych lub kursu zobowiązany jest, w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, złożyć w dziekanacie wydziału i Dziale Toku Studiów następujące dokumenty:
 3. obsadę kadrową zajęć dydaktycznych (do Działu Toku Studiów wraz z uchwałą rady wydziału)
 4. listę słuchaczy,
 5. zatwierdzony kosztorys realizacji studiów podyplomowych i kursów (Wzór nr 3).

O wszelkich zmianach Kierownik informuje dziekana wydziału i Dział Toku Studiów.

§5e

 1. Zajęcia dydaktyczne, przewidziane planem studiów podyplomowych i kursów prowadzą, na wniosek Kierownika, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Rzeszowskim na podstawie umowy o dzieło. Wzór umowy stanowi (wzór nr 4). Zasadą jest powierzanie zajęć na studiach podyplomowych samodzielnym pracownikom naukowym.
 2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów może zlecić prowadzenie zajęć specjalistom spoza Uczelni. Stosuje się w tych przypadkach odpowiednio uchwałę Senatu UR, w sprawie powierzania zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło, z wyjątkiem postanowień o zasadach wynagradzania.

§5f

 1. Przy zawieraniu umów na prowadzenie studiów podyplomowych i kursów przez uczelnię wspólnie z podmiotami zewnętrznymi zasadą jest, że 20% wpływów z opłat za zajęcia dydaktyczne otrzymuje UR. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania.
 2. Porozumienia o współpracy w zakresie studiów podyplomowych i kursów z podmiotami zewnętrznymi podpisuje prorektor ds. kształcenia. Szczegółowe umowy zawiera dziekan wydziału, a następnie przedstawia je do akceptacji Prorektorowi ds. Kształcenia. Akceptacja jest niezbędnym warunkiem ważności umowy.

§5g

Opłaty pobierane przez Uczelnię od uczestników studiów przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów działalności studiów podyplomowych lub kursów, zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem. Nadwyżka dzielona jest na zasadach określonych w Regulaminie decentralizacji finansowej w UR. W wyjątkowych sytuacjach decyzję o umorzeniu opłaty za studia podyplomowe lub kurs podejmuje Dziekan, o ile Kierownik podanie słuchacza zaopiniuje pozytywnie. Nie dotyczy to studiów podyplomowych i kursów, o których mowa w § 5f.

§5h

Prorektor ds. Kształcenia określi zasady wynagradzania Kierownika studiów podyplomowych (kursów), obsługi administracyjnej i finansowej

Prawa i obowiązki słuchacza studiów podyplomowych

§6

 1. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości studiowania wg indywidualnego planu lub indywidualnego planu i programu studiów. W uzasadnionych przypadkach kierownik może zwolnić uczestnika studiów podyplomowych z obowiązku udziału w części zajęć przewidzianych planem.
 2. Jednocześnie można studiować na dwu lub więcej studiach podyplomowych (kursach).

§7

 1. Słuchacza studiów podyplomowych obowiązuje czynny udział w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe składanie egzaminów i zaliczeń, jak również wypełnianie innych obowiązków dydaktycznych określonych planem i programem studiów np. praca dyplomowa. Plan studiów podyplomowych określa, z których przedmiotów obowiązuje egzamin, a z których zaliczenie.
 2. Słuchacz ma obowiązek wnosić terminowo opłaty za zajęcia dydaktyczne. Warunki wnoszenia opłaty są ustalone w umowie zawartej przez dziekana wydziału ze słuchaczem.
 3. Nie ma możliwości umorzenia słuchaczowi studiów podyplomowych opłaty za zajęcia dydaktyczne.

§8

Słuchacz obowiązany jest powiadomić niezwłocznie o zmianie nazwiska i adresu. W razie niepowiadomienia, pisma wysłane na ostatni podany adres uważa się za doręczone.

§9

Na studiach podyplomowych nie ma możliwości uzyskania urlopu dziekańskiego.

§10

Organizację roku akademickiego na studiach podyplomowych ustala kierownik studiów podyplomowych.

§11

 1. Studia podyplomowe odbywają się według planów i programów ustalonych przez radę wydziału.
 2. Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz wniesienie ustalonych opłat.
 3. Szczegółowy zakres wymagań z poszczególnych zajęć (znajomość literatury, wykonanie prac kontrolnych itp.) ustala nauczyciel akademicki prowadzący te zajęcia z przedmiotu.

§12

 1. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów podyplomowych oraz po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, słuchacz studiów podyplomowych składa kartę zaliczeniowo - egzaminacyjną do kierownika studiów podyplomowych w celu uzyskania zaliczenia.
 2. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający przedmiot.
 3. Termin egzaminu powinien być podany do wiadomości słuchaczy nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu.
 4. Jeżeli zajęcia z określonego przedmiotu są prowadzone więcej niż przez jedną osobę, egzamin może być przeprowadzony kolegialnie, przez każdą z nich lub przez wyznaczoną osobę. O wyborze trybu egzaminu decyduje kierownik studiów podyplomowych.

§13

Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie przez kierownika studiów podyplomowych oceny niedostatecznej do karty słuchacza i do protokołu egzaminacyjnego. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić do 7 dni.

§14

 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.
 2. Dziekan, na wniosek słuchacza studiów podyplomowych lub nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z określonego przedmiotu lub z urzędu, może wyznaczyć komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności słuchacza studiów podyplomowych. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Studiów w UR.

§15

Przy zaliczeniu przedmiotów i składaniu egzaminów stosuje się następującą skalę ocen:

bardzo dobry

5,0

dobry plus

4,5

dobry

4,0

dostateczny plus

3,5

dostateczny

3,0

niedostateczny

2,0

§16

 1. W zależności od planu studiów podyplomowych słuchacza może obowiązywać udział w seminarium i napisanie pracy dyplomowej.
 2. Recenzji pracy dyplomowej powinien dokonać jeden recenzent, co najmniej doktor.
 3. Oceny pracy dyplomowej dokonuje jej opiekun (promotor).

§17

 1. W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych może być wpisany ostateczny wynik ukończenia studiów stosując następującą skalę ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny. Jest to możliwe, gdy co najmniej trzy przedmioty były zaliczone na ocenę lub kończyły się egzaminem. Ostateczny wynik studiów ustala się poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych w trakcie nauki.
 2. W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny według zasad:

- do 3,5

dostateczny

- od 3,51 do 4,49

dobry

- od 4,5

bardzo dobry

 1. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych może nastąpić bez oceny, z wynikiem pozytywnym.
 2. Decyzja, co do sposobu określenia wyniku ukończenia studiów podyplomowych na świadectwie jest podejmowana równocześnie z decyzją o uruchomieniu studiów podyplomowych o ogłoszeniem naboru.

 

Część druga
Dokumentacja przebiegu toku studiów

§18.

 1. Uczelnia zakłada teczkę osobową słuchacza studiów podyplomowych, w której powinny znajdować się następujące dokumenty:
  1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia wraz z decyzją kierownika o przyjęciu,
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. Karty egzaminacyjno - zaliczeniowe słuchacza (wzór nr 2)
  4. Jeżeli słuchacz był obowiązany do napisania pracy dyplomowej - jeden egzemplarz tej pracy oraz ocena recenzenta pracy dyplomowej,
  5. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - egzemplarz do akt,
  6. Potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego odpisu przez osobę odbierającą świadectwo.
 2. Teczkę osobową słuchacza przechowuje się w archiwum uczelni analogicznie jak akta osobowe studentów.

§19

 1. Rejestr słuchaczy jest jeden dla wydziału. W przypadku studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez jednostki międzywydziałowe rejestr prowadzi Dział Toku Studiów.
 2. Do rejestru wpisuje się następujące dane:
  1. Liczbę porządkową,
  2. Datę rozpoczęcia studiów,
  3. Imię i nazwisko,
  4. Datę i miejsce urodzenia,
  5. Informacje o posiadanym dyplomie ukończenia studiów wyższych (nazwa uczelni - kierunek studiów, data wydania i numer dyplomu)
  6. Datę ukończenia studiów lub skreślenia z listy.

§19

Przebieg studiów dokumentowany jest w:

 1. Protokołach egzaminacyjnych, zawierających nazwę przedmiotu, imiona i nazwiska słuchaczy, oceny, datę i podpis egzaminatora,
 2. Karcie zaliczeniowo - egzaminacyjnej.

§20

Zakończenie studiów odnotowuje się w:

 1. Rejestrze słuchaczy,
 2. Rejestrze wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

§21

 1. Uczelnia wydaje absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego w rozporządzeniu. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa i dwa odpisy.
 2. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent studiów podyplomowych może wystąpić do uczelni o wydanie duplikatu. Do wydania duplikatu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyplomów ukończenia studiów.

§22

Uczelnia pobiera opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz duplikatów w wysokości i trybie ustalonym odrębnym zarządzeniem Rektora.

§23

Jednostka uczelni, będąca organizatorem studiów podyplomowych, obowiązana jest prowadzić podstawową dokumentację studiów podyplomowych:

 1. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów określające treści nauczania, wskazówki metodyczne, wykaz literatury, wykaz niezbędnych środków dydaktycznych, podpisane przez autora programu (wraz z wyciągiem z protokołu posiedzenia rady wydziału, która je zatwierdziła),
 2. Protokoły z przebiegu egzaminów.

§24

W sprawach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych nieuregulowanych niniejszymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia MEN z 18 lipca 2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 149, poz. 1233)

§25

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2006/2007.


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-02-06 12:24
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-06
Stronę obejrzano: 14121 razy
[+]