Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2006
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2006.

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2006.

 

Uchwały Senatu UR z dnia 26 stycznia 2006 r.

 1. Uchwała w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku rolnictwo na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 2. Uchwała w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 3. Uchwała w sprawie utworzenia kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 4. Uchwała w sprawie zasad rekrutacji na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale Filologicznym.
 5. Uchwała w sprawie zawarcia umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi (5 uczelni).
 6. Uchwała w sprawie zobowiązania wekslowego do kwoty 8 174 tyś. zł celem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Przebudowa Domu Kultury w Rzeszowie na potrzeby Instytutu Muzyki" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 7. Uchwała w sprawie zobowiązania wekslowego do kwoty l 897 tyś. zł celem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego Resovia w Rzeszowie - zespół zadań: poprawa stanu bezpieczeństwa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 8. Uchwała w sprawie utworzenia w strukturach Uczelni Uczelnianego Centrum Informatycznego.

 

Uchwały Senatu UR z dnia 23 lutego 2006 r.

 1. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych.
 2. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne.
 3. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

Uchwały Senatu UR z dnia 30 marca 2006 r.

 1. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni i udzielenia Mu absolutorium.
 2. Uchwała Senatu UR w sprawie zwiększenie limitu kredytu na rachunku bieżącym Uczelni (z kwoty 2,5 do 5 min zł).
 3. Uchwała Senatu UR aprobująca wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych pracownikom UR.
 4. Uchwała Senatu UR aprobująca wnioski o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 5. Uchwała akceptującą wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (prof. dr hab. W. Serczykowi).
 6. Uchwała akceptująca wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki (prof. dr hab. J. Wratnemu).

 

Uchwały Senatu UR z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 1. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego UR za rok 2005.
 2. Uchwała w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
 3. Uchwała w sprawie zgody na zaciągnięcia zobowiązania wekslowego przez JM Rektora do kwoty 941.105,92 celem zabezpieczenia umowy na dofinansowanie projektu wyposażenia budynku Instytutu Fizjoterapii UR przy ul. Warszawskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Uchwały Senatu UR z dnia 25 maja 2006 r.

 1. Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2007/2008.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu Uczelni na rok 2006 r.
 3. Uchwała w sprawie odznaczeń Medalami UR.
 4. Uchwała wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez Rektora zobowiązania w ramach poręczenia majątkowego w wys. 237208,71 zł, celem zabezpieczenia umowy dofinansowania przez Podkarpackie Towarzystwo Oświaty i Edukacji Ekonomicznej "ZALESIE" z siedzibą przy Wydziale Ekonomii UR projektu na temat "Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu" w ramach, Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, dla którego właściwą instytucją wdrażającą jest Podkarpacki Urząd Marszałkowski.
 5. Uchwała wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez JM Rektora zobowiązania wekslowego do kwoty 941 tyś, 105,92 zł celem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu: "Wyposażenie Instytutu Fizjoterapii UR przy ul. Warszawskiej 26 A" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 6. Uchwała Senatu wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez JM Rektora zobowiązania finansowego do kwoty 4 min 782 tyś. zł celem realizacji konkursu na opracowanie architektoniczno-urbanistycznego pod nazwą "Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i Nanoelektroniki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie" oraz wykonanie pełnej dokumentacji technicznej obiektu".
 7. Uchwała Senatu wyrażająca zgodę na zaciągnięcie przez JM Rektora zobowiązania finansowego do kwoty 5 min 490 tyś. zł, celem opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację projektu pod nazwą "Modernizacja Kompleksu Naukowo-Dydaktycznego dla potrzeb wdrażania nowych technologii rolniczych i przemysłu spożywczego Rzeszów-Zalesie-Krasne".

 

Uchwały Senatu UR z dnia 29 czerwca 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dostosowania Statutu Uczelni do prawa o szkolnictwie wyższym.
 2. Uchwała w sprawie zmodyfikowania składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 3. Uchwała w sprawie stanowiska UR w sprawie powołania w Rzeszowie Kolegium Wschodnioeuropejskiego.
 4. Uchwała Senatu wyrażająca zgodę na nabycie przez UR nieruchomości położonych w Weryni.

 

Uchwały Senatu UR z dnia 28 września 2006 r.

 1. Uchwała w sprawie umowy zawieranej przez Uniwersytet ze studentami studiów niestacjonarnych.
 2. Uchwała w sprawie utworzenia studiów I. stopnia na kierunku "ochrona środowiska" (Wydział Biologiczno-Rolniczy).
 3. Uchwała w sprawie zawarcia umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi (11 uczelni).
 4. Uchwała o nadaniu Uniwersytetowi Rzeszowskiemu imienia Królowej Jadwigi.
 5. Uchwała w spawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego (2 zmiany).
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w innych uczelniach w ramach stosunku pracy przez drą hab. prof. UR Jerzego Kitowskiego i drą hab. prof. UR Stanisława Sagana.

 

Uchwały Senatu UR z dnia 26 października 2006 r.

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku "ochrona środowiska".

 

Uchwały Senatu UR z dnia 30 listopada 2006 r.

 1. Uchwała Senatu sprawie nadania tytułów honorowego profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. Yladimirowi Babcakowi, prof. Frantiszkowi Mihinie, prof. Waleremu Skotnemu.
 2. Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia wniosku RW Matematyczno-Przyrodniczego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.
 3. Uchwała Senatu UR w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 4. Uchwała Senatu UR w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,

 

Uchwały Senatu UR z dnia 15 grudnia 2006 r.

 1. Uchwała Senatu UR w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

Wstawił:Szczęsny Jan 2008-02-05 13:56
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Stronę obejrzano: 5426 razy
[+]