Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Opłaty
Opłaty za usługi edukacyjne

OPŁATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 79 UST. 2 USTAWY Z DNIA 20.07.2018 R. – 
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 1668)

POBIERANE W UR W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

1)    wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 5.04.2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019):

 

a)    140 złotych – w przypadku kierunków, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień
artystycznych;

b)    85 złotych – w przypadku pozostałych kierunków studiów.

 

2)    przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się (zgodnie z Zarządzenie nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim):

 

a)      360 zł za jeden przedmiot o uznanie którego ubiega się Wnioskodawca,

b)      300 zł za każdy kolejny uwzględniony we wniosku przedmiot o uznanie którego ubiega się Wnioskodawca.

 

3)    wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji  przebiegu  studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 8/2012 Rektora  Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13.02.2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów studentom i absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz sposobu ich pobierania):

 

a)      indeks – 4 zł;

b)      legitymację studencką elektroniczną – 17 zł;

 

Za wydanie duplikatu  w/w  dokumentów, student wnosi opłatę w wysokości  o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

 

4)    wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji  przebiegu  studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554 ze zm.) oraz Zarządzeniem   nr  8 /2012  Rektora  Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13.02.2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów studentom i absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz sposobu ich pobierania) :

 

-        za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł

 

 

5)    wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji  przebiegu  studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554 ze zm.)  oraz Zarządzeniem nr  8/2012  Rektora  Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13.02.2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów studentom i absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz sposobu ich pobierania):

 

a)      za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł

b)      za wydanie duplikatu, student wnosi opłatę w wysokości o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

 

Opłaty wskazane w punkcie 2 – 5 powyżej pobierane są w roku akademickim 2018/2019 na podstawie art. 264 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)

 

6)    korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich (zgodnie z Zarządzeniem 
nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 września 2018 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenta UR w okresie od 01.10.2018 r. do 30.06.2019 r.)

 

 

w załączeniu Excel

 


 

ZARZĄDZENIE NR 30 /2018 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 24. 07. 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów wyższych od roku akademickiego 2018/2019  


 

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 26.07.2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2017/2018


 

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 01.07.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2016/2017

 


 

Zarządzenie nr 80/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe w roku akademickim 2015/2016


Wstawił:Kruba Adrian 2018-11-20 13:36
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-11-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-11-20
Stronę obejrzano: 133827 razy
[+]