Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2017
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2017

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 stycznia 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 74/01/2017 Senatu UR w sprawie stanowiska środowiska akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec narastającej fali agresji.
 2. Uchwała nr 75/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia kalendarium składania wniosków o uprawnienia akademickie.
 3. Uchwała nr 76/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr  627/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018.
 4. Uchwała nr 77/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 214/10/2013 Senatu UR z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.
 5. Uchwała nr 78/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.
 6. Uchwała nr 79/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 7 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 7. Uchwała nr 80/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 8. Uchwała nr 81/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 11 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 9. Uchwała nr 82/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załączników nr 3 i 4 do Uchwały nr  443/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 10. Uchwała nr 83/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 84/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Kształcenia.
 12. Uchwała nr 85/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 13. Uchwała nr 86/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. Stanisława Domoradzkiego, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 87/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Pawła Jakubczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 88/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. Janusza Gajdy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 89/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Zbigniewa Jakubka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 17. Uchwała nr 90/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Budzyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 91/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Bochnaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 92/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dr hab. Anny Grzywacz na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na II etacie).
 20. Uchwała nr 93/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Piotra Gronka na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na II etacie).
 21. Uchwała nr 94/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dra hab. Tomasza Duraka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 95/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Romy Durak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 96/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Macieja Balawejdera na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 23 lutego 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr  97/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 2. Uchwała nr 98/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 99/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 100/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych specjalista do spraw rachunkowości.
 5. Uchwała nr 101/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 6. Uchwała nr 102/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych.
 7. Uchwała nr 103/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy pozawydziałowego zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.
 8. Uchwała nr 104/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny.
 9. Uchwała nr 105/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku A0".
 10. Uchwała nr 106/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Przebudowa budynku A1".
 11. Uchwała nr 107/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Renowacja elementów budowlanych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Jałowego 24, ul. Towarnickiego 3, ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 oraz ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie".
 12. Uchwała nr 108/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu UR nr 653/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne".
 13. Uchwała nr 109/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu UR nr 654/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych - rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami".
 14. Uchwała nr 110/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017  r. w sprawie powołania Międzyuczelnianego Naukowego Centrum Badawczego „Filioque".
 15. Uchwała nr 111/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta do wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza o nadanie tytułu doktora honoris causa Tadeuszowi Ferencowi - Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
 16. Uchwała nr  112/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr Bożeny Jaskowskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Uchwała nr 113/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o   zatrudnienie prof. dr hab. inż. Miroslavy Kačániovej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 114/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. Agaty Pierścieniak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 marca 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 115/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 116/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała 117/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 118/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście Uchwały nr 33/10/2016 Senatu UR z dnia 27 października 2016r., zmieniającej Uchwałę nr 615/04/2016 Senatu UR z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.
 5. Uchwała nr 119/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość.
 6. Uchwała nr 120/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza o nadanie tytułu doktora honoris causa tej Uczelni Tadeuszowi Ferencowi - Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
 7. Uchwała nr 121/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 8. Uchwała nr 122/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Bogdana Wiśniowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 123/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Zofii Bilut-Homplewicz na stanowisku profesora zwyczajnego.
 10. Uchwała nr 124/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Elżbiety Jabłonowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 kwietnia 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 125/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów wyższych.
 2. Uchwała nr 126/04/2017 Senatu w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil praktyczny.
 3. Uchwała nr 127/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018.
 4. Uchwała nr 128/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii - taniec polski.
 5. Uchwała nr 129/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Medycznym jednolitych studiów magisterskich, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku fizjoterapia oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów.
 6. Uchwała nr 130/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załączników nr 1 i 2 do Uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii.
 7. Uchwała nr 131/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
 8. Uchwała nr 132/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny (przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie).
 9. Uchwała nr 133/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny (niektórych nieruchomości w Weryni).
 10. Uchwała nr 134/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Cynarskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 11. Uchwała nr 135/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Jankowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 136/04/2017 Senatu Uniwersytetu w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie dra hab. Roberta Pązika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 24 maja 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 137/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz pokrycia straty z funduszu zasadniczego.
 2. Uchwała nr 138/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie UR.
 3. Uchwała nr 139/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019.
 4. Uchwała nr 140/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018.
 5. Uchwała nr 141/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia liczebności grup studenckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 142/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku położnictwo, studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 7. Uchwała nr 143/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 8. Uchwała nr 144/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie procedury sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w Krasnem.
 9. Uchwała nr 145/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży hali sportowej przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.
 10. Uchwała nr 146/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesor Ricie Süssmuth tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 147/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 12. Uchwała nr 148/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Uberman, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 149/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Janusza Pasterskiego, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 150/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Władysława Mogilskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 151/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie prof. dra hab. Jacka Kozdrója na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 29 czerwca 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 152/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2017/2018.
 2. Uchwała nr 153/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 154/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017.
 4. Uchwała nr 155/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie minimalnych kryteriów awansowania na stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 156/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 6. Uchwała nr 157/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą „INVENTUR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Uchwała nr 158/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, prowadzonych wspólnie na UR.
 8. Uchwała nr 159/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 160/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, kierunku studiów finanse i rachunkowość, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 10. Uchwała nr 161/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów grafika, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 11. Uchwała nr 162/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego, studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim.
 12. Uchwała nr 163/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych nauczanie plastyki w szkole.
 13. Uchwała nr 164/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych nauczanie biologii w szkole.
 14. Uchwała nr 165/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych prawa i wolności człowieka i obywatela w działalności instytucji publicznych.
 15. Uchwała nr 166/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji, na Wydziale Pedagogicznym, studiów podyplomowych: diagnoza dziecka i jego rodziny; profilaktyka społeczna i resocjalizacja, asystent rodziny; pedagog szkolny; specjalistyczne usługi opiekuńcze; wychowanie przez sztukę we współczesnej edukacji.
 16. Uchwała nr 167/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad pobierania opłat związanych z ich prowadzeniem.
 17. Uchwała nr 168/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 16 Uchwały nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 18. Uchwała nr 169/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Dom Nauczyciela Akademickiego przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie
 19. Uchwała nr 170/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Antoniego Nikla, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 171/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Macieja Modrzejewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 172/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Adama Reicha na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 173/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie dr hab. Ewy Szpyrki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 174/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie dra hab. Waldemara J. Grzegorzewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 września 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 175/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 176/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Dwujęzycznemu Liceum Uniwersyteckiemu imienia Stanisława Barańczaka.
 3. Uchwała nr 177/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 158/06/2017 Senatu UR z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, prowadzonych wspólnie na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 178/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 179/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego.
 6. Uchwała nr 180/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia załącznika nr 1 do Uchwały Senatu UR nr 397/04/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie powołania Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 181/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.
 8. Uchwała nr 182/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zwrotu nieruchomości zabudowanej przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej.
 9. Uchwała nr 183/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki.
 10. Uchwała nr 184/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 11. Uchwała nr 185/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Ireneusza Kapusty na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 186/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Andrzeja Cieśli na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 187/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra n. med. Zbigniewa Żylicza na stanowisku profesora wizytującego.
 14. Uchwała nr 188/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Sławomira Kadrowa na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 189/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie prof. Suresha I. S. Rattana na stanowisku profesora wizytującego.
 16. Uchwała nr 190/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie prof. Patricka Fickersa na stanowisku profesora wizytującego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 października 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 191/10/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 127/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018
 2. Uchwała nr 192/10/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki
 3. Uchwała nr 193/10/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Dobosz-Bruchnalskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 4. Uchwała nr 194/10/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  zatrudnienie dra hab. Marka Delonga na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 listopada 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 195/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 196/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów europeistyka, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 3. Uchwała nr 197/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku administracja, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 4. Uchwała nr 198/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku administracja, studia drugiego stopnia, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.
 5. Uchwała nr 199/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia: Uchwały nr 7/09/2016 Senatu UR w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia II stopnia o profilu praktycznym oraz Uchwały nr 8/09/2016 Senatu UR w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia II stopnia, prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 6. Uchwała nr 200/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 127/04/2017 Senatu UR z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018.
 7. Uchwała nr 201/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 627/05/2016 Senatu UR z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018
 8. Uchwała nr 202/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019.
 9. Uchwała nr 203/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych ubezpieczenia społeczne z elementami prawa.
 10. Uchwała nr 204/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych legislacja samorządowa
 11. Uchwała nr 205/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 12. Uchwała nr 206/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.
 13. Uchwała nr 207/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Renaty Zadrąg-Tęczy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 208/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Myszki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 209/11/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Agnieszki Banaś-Ząbczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 21 grudnia 2017 roku

 

 1. Uchwała nr 210/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przejęcia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przez Uniwersytet Rzeszowski jako organ tworzący
 2. Uchwała nr 211/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok
 3. Uchwała nr 212/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok
 4. Uchwała nr 213/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przekształcenia Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii w Wydział Biotechnologii
 5. Uchwała nr 214/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku polonistyka stosowana, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 6. Uchwała nr 215/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na  Wydziale Filologicznym, kierunku studiów: polonistyka stosowana, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Uchwała nr 216/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 8. Uchwała nr 217/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na  Wydziale Filologicznym, kierunku studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 9. Uchwała nr 218/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych: wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej
 10. Uchwała nr 219/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na  Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych: administracja publiczna
 11. Uchwała nr 220/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 631/05/2016 Senatu UR z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na  kierunku informatyka, studia inżynierskie I stopnia, wynikającej z obowiązku dostosowania programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 12. Uchwała nr 221/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Uchwale nr 67/12/2016 Senatu UR z dnia 15 grudnia 2016 r. w  sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim
 13. Uchwała nr 222/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim
 14. Uchwała nr 223/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania prof. Annie Blom tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 15. Uchwała nr 224/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru dra hab. Roberta Pązika, prof. UR na przewodniczącego Rady Bibliotecznej
 16. Uchwała nr 225/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie ks. prof. dra hab. Stanisława Nabywańca na stanowisku profesora zwyczajnego

Wstawił:Drozd Szymon 2018-01-29 09:43
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-01-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-29
Stronę obejrzano: 12664 razy
[+]