Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.09.2017 r.
28.09.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

Wrześniowe obrady Senatu (28 września br.) koncentrowały się na analizie sytuacji finansowej UR na tle innych uniwersytetów. Wnioski w tej kwestii przedstawił Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, uwzględniając konkluzje z przedwakacyjnego posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej.

Wiele uwagi poświęcono także wyzwaniom, przed którymi stoi Uniwersytet w obliczu zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przede wszystkim zaś zmianom w strukturze Uczelni, niekwestionowanej pozycji nauki i badań, w konsekwencji ewaluacji jednostek naukowych.

W sprawach dotyczących bieżących spraw Uczelni głosowano nad wnioskiem o nadanie Dwujęzycznemu Liceum Uniwersyteckiemu imienia Stanisława Barańczaka.

Ponadto przyjęto zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  W bloku spraw dydaktycznych zatwierdzono uchwałę w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przychylono się także do wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o utworzenie studiów podyplomowych: zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego.

Przegłosowano także uchwały w kwestiach: sprzedaży nieruchomości przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie, a także zwrotu nieruchomości przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej.

W głosowaniu tajnym Senat zatwierdził kandydatury z UR (prof. dr hab. Marioli Wierzbickiej i prof. dra hab. Adama Czudca) do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzję w kwestii składu Rady podejmuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

            W sprawach kadrowych zaopiniowano wnioski rad wydziałów: Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Ireneusza Kapusty na stanowisku profesora nadzwyczajnego; Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Andrzeja Cieśli na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz dra n. med. Zbigniewa Zylicza na stanowisku profesora wizytującego; Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Sławomira Kadrowa na stanowisku profesora zwyczajnego; Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie prof. Suresha I. S. Rattana oraz Patricka Fickersa na stanowisku profesora wizytującego.


Wstawił:Drozd Szymon 2017-10-02 10:13
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-10-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-02
Stronę obejrzano: 2021 razy
[+]