Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2017
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2017

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 stycznia 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 74/01/2017 Senatu UR w sprawie stanowiska środowiska akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego wobec narastającej fali agresji.

 2. Uchwała nr 75/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia kalendarium składania wniosków o uprawnienia akademickie.

 3. Uchwała nr 76/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr  627/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018.

 4. Uchwała nr 77/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 214/10/2013 Senatu UR z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.

 5. Uchwała nr 78/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

 6. Uchwała nr 79/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 7 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 7. Uchwała nr 80/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 8 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 8. Uchwała nr 81/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 11 do Uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 9. Uchwała nr 82/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załączników nr 3 i 4 do Uchwały nr  443/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 10. Uchwała nr 83/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 11. Uchwała nr 84/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Kształcenia.

 12. Uchwała nr 85/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.

 13. Uchwała nr 86/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. Stanisława Domoradzkiego, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 14. Uchwała nr 87/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Pawła Jakubczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 15. Uchwała nr 88/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. Janusza Gajdy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 16. Uchwała nr 89/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Zbigniewa Jakubka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 17. Uchwała nr 90/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Budzyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.

 18. Uchwała nr 91/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Bochnaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 19. Uchwała nr 92/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dr hab. Anny Grzywacz na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na II etacie).

 20. Uchwała nr 93/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Piotra Gronka na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na II etacie).

 21. Uchwała nr 94/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dra hab. Tomasza Duraka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 22. Uchwała nr 95/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Romy Durak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 23. Uchwała nr 96/01/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Macieja Balawejdera na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 23 lutego 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr  97/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 2. Uchwała nr 98/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 99/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 100/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych specjalista do spraw rachunkowości.
 5. Uchwała nr 101/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 6. Uchwała nr 102/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych.
 7. Uchwała nr 103/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy pozawydziałowego zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.
 8. Uchwała nr 104/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny.
 9. Uchwała nr 105/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku A0”.
 10. Uchwała nr 106/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Przebudowa budynku A1”.
 11. Uchwała nr 107/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu „Renowacja elementów budowlanych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Jałowego 24, ul. Towarnickiego 3, ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 oraz ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie".
 12. Uchwała nr 108/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu UR nr 653/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”.
 13. Uchwała nr 109/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji Uchwały Senatu UR nr 654/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami”.
 14. Uchwała nr 110/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017  r. w sprawie powołania Międzyuczelnianego Naukowego Centrum Badawczego „Filioque”.
 15. Uchwała nr 111/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta do wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza o nadanie tytułu doktora honoris causa Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
 16. Uchwała nr  112/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dr Bożeny Jaskowskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Uchwała nr 113/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o   zatrudnienie prof. dr hab. inż. Miroslavy Kačániovej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 114/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. Agaty Pierścieniak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 marca 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 115/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 116/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała 117/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 118/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście Uchwały nr 33/10/2016 Senatu UR z dnia 27 października 2016r., zmieniającej Uchwałę nr 615/04/2016 Senatu UR z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.
 5. Uchwała nr 119/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość.
 6. Uchwała nr 120/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza o nadanie tytułu doktora honoris causa tej Uczelni Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
 7. Uchwała nr 121/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 8. Uchwała nr 122/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. inż. Bogdana Wiśniowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 123/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Zofii Bilut-Homplewicz na stanowisku profesora zwyczajnego.
 10. Uchwała nr 124/03/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Elżbiety Jabłonowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 kwietnia 2017 roku

 

 

 1. Uchwała nr 125/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów wyższych.
 2. Uchwała nr 126/04/2017 Senatu w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil praktyczny.
 3. Uchwała nr 127/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018.
 4. Uchwała nr 128/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii – taniec polski.
 5. Uchwała nr 129/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Medycznym jednolitych studiów magisterskich, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku fizjoterapia oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów.
 6. Uchwała nr 130/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załączników nr 1 i 2 do Uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii.
 7. Uchwała nr 132/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny (przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie).
 8. Uchwała nr 133/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się darowizny (niektórych nieruchomości w Weryni).
 9. Uchwała nr 134/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Cynarskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 10. Uchwała nr 135/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Jankowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 136/04/2017 Senatu Uniwersytetu w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii o zatrudnienie dra hab. Roberta Pązika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wstawił:Drozd Szymon 2017-05-08 14:25
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-05-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-05-08
Stronę obejrzano: 12285 razy
[+]